Høring - Havvind - Strategisk konsekvensutredning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2013

Vår ref.: 12/1863

Høring – Havvind - Strategisk konsekvensutredning

 

Olje- og energidepartementet sender med dette Havvind – Strategisk konsekvensutredning på høring. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utført utredningen i henhold til fastsatt utredningsprogram i brev av 5.7.2011.

Rapporten er tilgjengelig på Olje- og energidepartementets nettsider http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer.html?id=2048

Trykte eksemplarer av rapporten kan fås ved henvendelse til:

biblioteket@nve.no

 

Bakgrunn

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) ble vedtatt av Stortinget våren 2010. Loven slår fast at retten til å utnytte fornybare energiressurser til havs tilhører staten, og inneholder en bestemmelse om åpning av arealer med sikte på tildeling av konsesjon til fornybar energiproduksjon. Før arealer kan åpnes må det gjennomføres strategiske konsekvensutredninger. En direktoratsgruppe ledet av NVE gjennomførte i 2010 en grovsiling av norske havområder og foreslo15 områder som kan være egnet for etablering av havbasert vindkraft i rapporten Havvind – forslag til utredningsområder. Disse 15 områdene har vært utgangspunktet for den strategiske konsekvensutredningen.

Om rapporten

NVE har kommet fram til en anbefaling av hvilke områder som er best egnet til utbygging av vindkraftanlegg til havs. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av 12 fagrapporter utført av en referansegruppe bestående av NVE, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, samt av flere konsulentselskaper. Etter en helhetlig vurdering anbefaler NVE å prioritere åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen - Sørøya nord i første omgang. NVE mener disse områdene skiller seg ut som områder med svært gode teknisk-økonomiske forhold og de samlede konsekvenser er vurdert som akseptable. Videre anbefaler NVE at Gimsøy nord og Nordmela ikke prioriteres åpnet for vindkraftutbygging i første omgang av hensyn til de samlede konsekvensene for arealbruks- og miljøinteresser. De øvrige områdene kan etter NVEs vurdering åpnes for etablering av havvind på et senere tidspunkt dersom teknologi, nettilgang og interesseavveininger tilsier dette.

Om videre prosess

Etter at høringen er avsluttet vil Olje- og energidepartementet ta stilling til hvilke områder som eventuelt skal åpnes for søknader basert på informasjon fra NVEs strategiske konsekvensutredning og høringsuttalelsene. Åpning av areal for søknader vedtas av Kongen i statsråd.

Høringsfrist

Vi ber om at høringsinstansenes merknader og innspill sendes elektronisk til postmottak@oed.dep.no innen 4. april 2013.

En liste over berørte høringsinstanser ligger vedlagt. De enkelte høringsinstansene bes  vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, lokallag eller liknende. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.

Med hilsen

 

Lars Christian Sæther (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ingrid Ueland

                                                                                          førstekonsulent

 

Alle departement

Alle fylkeskommunar

Alle fylkesmenn

Sametinget

Andøy kommune

Bremanger kommune

Flora kommune

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Karlsøy kommune

Lurøy kommune

Rødøy kommune

Tromsø kommune

Træna kommune

Utsira kommune

Vestvågøy kommune

Vikna kommune

Vågan kommune

Vågsøy kommune

Øksnes kommune

Akvaplan-Niva A/S

Avinor AS

Christian Michelsen Research

Den norske advokatforening

DONG Norge AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for Naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eksportutvalget for fisk

EL & IT forbundet

Energi Norge

Enova SF

Fellesoperativt hovedkvarter

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskesalgslagenes samarbeidsråd

Forsvarsbygg

Forum For Marin Fornybar Energi

Forum for Strategisk Nettutvikling

Forum for utvikling og miljø

Fraktefartøyenes rederiforening

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens institutt

Gassco AS

Gassnova

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjon Virke

Havforskningsinstituttet

Havgul AS

Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Hurtigruten Group

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk

Intertanko

Klima- og forurensingsdirektoratet

Kommunenes Sentralforbund

KS Bedrift

Kystvaktstaben

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Losoldermennenes Landsforening

Luftfartstilsynet

Lyse Energi AS

Maritimt forum

Meteorologisk Institutt

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

NITO

NoFima

Nord Pool ASA

Nordisk Skibsrederforening

NORISS

Norges Fiskerihøgskole

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges geologiske undersøkelser

Norges Kystfiskarlag

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges rederiforbund

Norges Råfisklag

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Havneforening

Norsk Hydro ASA

Norsk ornitologisk forening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Polarinstitutt

Norsk Zoologisk Forening,

Norske Havner

Norske Samers Riksforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norske Trålrederiers forening

NORWEA

OLF

OWEC Tower AS

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Rederienes Landsforening

Rederiforeningen for kystringnotfartøy

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

SCATEC

Seatower AS

SINTEF energiforskning AS

Sjøfartsdirektoratet

Statens havarikommisjon for transport

Statens kartverk, Sjøkartverket

Statens Strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil

Sway AS

Sør-Norges Trålerlag

Taretrålfiskernes forening

Tekna

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Vestavind Kraft AS

WWF – Norge

YS-Forbundet NOFU

ZERO