Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Høring - Forslag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 14/90

Ifølge liste    

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/90-    

09.07.2015

 

Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke.

Med virkning fra 1. september 2015 har Kulturdepartementet opphevet bestemmelsene om at prestene i Den norske kirke har boplikt i tjenesteboliger og plikt til å bo i tjenestedistriktet (prostiet).

Ved å oppheve boplikten er prestenes tjenesteboligordning fra gammelt av i praksis avviklet. Kulturdepartementet og prestenes tjenestemannsorganisasjoner har på denne bakgrunnen forhandlet om lønnskompensasjon til prestene. Avtalen som er inngått, har en årlig budsjettvirkning på nær 60 mill. kroner. 

Kulturdepartementet mener det er urimelig at denne budsjettvirkningen for Den norske kirke skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, noe som i dag følger av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 19 og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn § 2.

I tråd med dette tar Kulturdepartementet opp forslag om endring i bestemmelsene i de to lovene om utmåling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Departementets forslag til lovendringer følger vedlagt.

Høringsfristen er 1. oktober 2015

 

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f)
ekspedisjonssjef

                                                                                              Gro Paudal

                                                                                              avdelingsdirektør

Departementene

Norges Kristne Råd

Islamsk Råd Norge

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Buddistforbundet

Human-Etisk Forbund

Kirkerådet

Riksrevisjonen