Høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017. Aldersgrensen for fritak foreslås hevet til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016

Vår ref.: 16/4127

Høringsbrev - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.  

 

Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017. Aldersgrensen for fritak foreslås hevet til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner.

 

Om forslaget

Sykdomslisten gir pasienter innen visse diagnosegrupper rett til fritak fra egenandel hos fysio­terapeut. På diagnoselisten er det listet opp nær 100 diagnoser som gir rett til fritak for egenandeler for fysioterapi uten at det er tatt hensyn til pasientens funksjonsproblem og behovet for fysioterapi. Folkehelseinstituttets nylig fremlagte sykdomsbyrderapport viser at korsrygg- og nakkesmerter er den mest vanlige helseplagen blant folk flest. Mange av disse tilstandene er ikke diagnosespesifikke, men angir smerter i en region som ikke gir fritak for egenandel. Listen slik den fungerer i dag virker urettferdig da ikke alle diagnosegrupper med store utgifter til tjenesten er listet opp.

 

Norheimutvalget NOU 2014:12 foreslo også å øke egenandelen for diagnoser på diagnoselisten og omtalte skjevheten i ordningen.

 

En avvikling av sykdomslisten gir rom for å bedre skjermingen for andre som mottar tjenester omfattet av egenandelstak 2 og for å skjerme barn opp til 16 år særskilt. Det foreslås å heve aldersgrensen for fritak fra egenandel under tak 2 fra 12 til 16 år. Med dette vil 9000 flere barn blir skjermet.  Å senke tak 2 ned til om lag 2000 kroner vil føre til reduserte utgifter for alle som i løpet av et kalenderår når egenandelstaket. Erfaringer fra automatiseringen av egendelstak 1 viste blant annet at den manuelle løsningen med innsending av kvitteringer gav et betydelig underforbruk av rettigheter. Forslagene i høringsnotatet om å automatisere frikort og lavere egenandelstak 2 vil følgelig bidra til at personer som i dag mottar helsetjenester omfattet av egenandelstak 2 vil få lavere utgifter.

 

Forslaget om å avvikle sykdomslisten vil føre til at noen flere brukere må betale egenandeler enn i dag. Av de 236 000 personene som er omfattet av sykdomslisten, viser anslag at om lag 60 prosent vil ha utgifter til fysioterapi som overstiger det foreslåtte egen­andelstak 2 for 2017 og vil dermed bli skjermet ut over dette. Pasienter med det største behovet for fysioterapi, inkludert de som i dag omfattes av sykdomslisten, vil fortsatt oppleve en betydelig skjerming for høye kostnader til fysioterapi gjennom egenandelstak 2-ordningen. For mange vil skjermingen bli bedre. Forslaget bidrar til en mer rettferdig fordeling av tjenester og riktigere prioritering i tjenesten.

 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 20. september 2016. 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Maren Skaset

                                                                                          avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsinstanser

 

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

 

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

 

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Legeforeningen

 

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

 

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

 

Parat

Parat Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

 

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådet for psykisk helse 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

 

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Virke

 

 

KS Bedrift

 

 

Spekter

 

 

NHO Service