Høring - Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/3077

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Formålet med spesialistgodkjenningen er å styrke kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentralt er kommunenes behov for en styrket klinisk breddekompetanse. Med innføringen av spesialistgodkjenningen gis det samtidig et tydelig signal om at syke­pleiere med denne kompetansen er en viktig ressurs i de kommunale helse- og omsorgs­tjenestene.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringssvarene er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. oktober 2019.

 

Maren Skaset

avdelingsdirektør

                                                                                       Magnus Tufte Jenseg

                                                                                       seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
Bufetat Øst
Barneombudet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Folkehelseinstituttet
Norges forskningsråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Sekretariatet for konfliktrådene
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Kompetanse Norge
Sametinget
Sivilombudsmannen
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune 
Longyearbyen lokalstyre
Atferdssenteret
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
BAR - Barn av rusmisbrukere
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes landsorganisasjon
Kirkens bymisjon
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Lærernes Yrkesforbund
Mental helse ungdom
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norsk Innvandrerforum
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norges Kvinne- og familieforbund
Røde Kors
Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnelegeforening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk psykologforening
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Atlantis Medisinske Høgskole
Lovisenberg diakonale høgskole
VID vitenskapelige høgskole
PRESS - Redd Barna Ungdom
Samarbeidsforum mot fattigdom
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
UNICEF Norge
Unio
Uni research Helse
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Velferdsalliansen
Voksne for barn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
Unge funksjonshemmede
Skeiv ungdom
Norsk studentorganisasjon
Kreftforeningen
Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Telemark ungdomsråd
Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
Hordaland barne- og ungdomsråd
Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og Fjordane
Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
Troms barne- og ungdomsråd
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Ungdom og Fritid
Norske Samers Riksforbund
Norsk Manuellterapeutforening
Association of Norwegian Students Abroad
Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Blå Kors Norge
Blå Kors Borgestadklinikken
Kompetansesenter - Rus
Delta
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Innovasjon Norge
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Helse Stavanger HF
Helse Fonna HF
Helse Bergen HF
Helse Førde HF
Sjukehusapoteka Vest HF
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehusapotek Nord HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuspartner HF
Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i Buskerud
Pasient- og brukerombudet i Finnmark
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
Pasient- og brukerombudet i Nordland
Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudet i Østfold
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Nasjonalt forbund for folk i LAR
Mental Helse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Audiografforbundet
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptisters Forening
Parat Helse
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
SINTEF Helse
Statens legemiddelverk
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Taternes Landsforening
Unge duer
Aleris Sykehus Frogner
Aleris Sykehus Colosseum-Nobel
Aleris Røntgen Oslo City
Aleris Røntgen Frogner
Aleris Medisinske Senter Strømmen
Aleris Røntgen Sandvika
Aleris Røntgen Lillestrøm
Aleris Røntgen Sarpsborg
Aleris Røntgen Gjøvik
Aleris Sykehus Drammen
Aleris Røntgen Porsgrunn
Aleris Sykehus Kristiansand
Aleris Sykehus og Røntgen Agder
Aleris Sykehus Hinna Park
Aleris Sykehus Colosseum Stavanger
Aleris Røntgen Stavanger
Aleris Sykehus Marken
Aleris Sykehus Nesttun
Aleris Røntgen Bergen
Aleris Ålesund
Aleris Sykehus Solsiden
Aleris Sykehus Rosenborgklinikken
Aleris Røntgen Trondheim
Aleris Sykehus Bodø
Aleris Røntgen Bodø
Aleris Sykehus Tromsø
Aleris Røntgen Tromsø
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Arbeidsforskningsinstituttet
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
ALS Norsk støttegruppe
Ammehjelpen
ANANKE - Norsk OCD forening
Angstringen
Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Bipolarforeningen Norge
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Brystkreftforeningen
CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
Cerebral Parese-Foreningen
Den norske PKU-forening
Diabetesforbundet
Dysleksi Norge
Endometrioseforening
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for barnepalliasjon - FFB
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for Gynekologisk Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen Norges døvblinde
Handikappede barns foreldreforening
HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
HivNorge
Hjernesvulstforeningen
Hørselshemmedes Landsforbund
Iktyoseforeningen i Norge
Interesseforeningen for LMBB-syndrom
Klinerfelterforeningen i Norge
Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for amputerte
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
Landsforeningen for nakkeskadde
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for ryggmargsskadde
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Leverforeningen
Leppe- ganespalte Foreningen?
LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
Lungekreftforeningen
Lymfekreftforeningen
Marfanforeningen
M.E. Nettverket i Norge
Momentum Protesebrukerforeningen
Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Munn- og halskreftforeningen
NOFUS (urologiske sykdommer)
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Migreneforbund
Norges ME-forening
Norges Parkinsonsforbund
Norges Whiplash Forbund (for personer som har blitt skadet i trafikkulykker)
NORILCO(Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte)
Norsk Craniofacial Forening
Norsk CRPS-Forening
Norsk Dysmeliforening
Norsk dystoniforening
Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Analatresi
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk forening for osteogenesis imperfecta
Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk glaukomforening
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for kortvokste
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale 
Norsk intravenøsforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk nettverk for downs syndrom
Norsk osteoporoseforening
Norsk Porfyriforening
Norsk Psoriasisforbund
Norsk sarkoidose Forening
Norsk Tourette Forening
Prostatakreftforeningen
Proteinintoleranseforeningen
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Rådgivning om spiseforstyrrelse
SAF (Synshemmede akademiker)
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
Stoffskifteforbundet (STOFO)
Turner Syndrom foreningen Norge
Unge funksjonshemmede
Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
Sex og politikk
Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord?
Landsforeningen We shall overcome, støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
Rådet for psykisk helse
Anonyme Alkoholikere
AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
Forbundet mot Rusgift
KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
NA (Anonyme Narkomane)
ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
Ungdom mot narkotika
Wayback (stiftelse for straffedømte)
Foreningen for Fangers Pårørende
Landsforeningen uventet barnedød
Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Norsk palliativforening
Pårørendealliansen
Prematurforeningen
Helseutvalget
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Norsk pasientskadeerstatning
Tvillingforeldreforeningen
Foreningen for Digeorge syndrom
Landsforeningen for Prader Willi syndrom
Norsk forening for Rett syndrom
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Pensjonistforbundet
Barne- og likestillingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Norsk pasientforening
Aldring og helse 
Senior Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Recovery Norge
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Verdighetssenteret