Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2015

Vår ref.: 15/1495

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Et konsept er en prinsippløsning som ivaretar ett eller flere behov i kraftsystemet. I konseptvalgutredningen redegjør Statnett for hvilke fremtidige behov foretaket mener kraftforsyningen til Nyhamna skal tilfredsstille, og hvilket konsept som best ivaretar disse behovene. DNV GL har gjennomført en kvalitetssikring av Statnetts konseptvalg.

KVU og rapporten fra DNV GL er lagt ut på åpen høring på www.Regjeringen.no/oed under ”Høringer”. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Statnetts prosjektside:  http://www.statnett.no/Nettutvikling/Bedre-leveringspalitelighet-i-kraftforsyningen-pa-Nyhamna/

Prosessen videre

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. Vurderingene fra den eksterne kvalitetssikreren og høringsinnspillene vil inngå i departementets behandling.

I konseptvalgutredningen tas det ikke stilling til konkrete traseer eller annen arealbruk. Departementets uttalelse vil begrense seg til de overordnede prinsipielle spørsmål, behovs­vurderingen og valg av konsept.

Når departementet har uttalt seg til konseptvalgutredningen, kan Statnett gå videre med prosjektet og konsesjonssøke konkrete nettløsninger eventuelt etter forutgående melding og konsekvensutredning der lovverket krever dette. Statnett skal i den sammenheng utrede konkrete trasévalg og plassering av alle elektriske anlegg av betydning for arealbruk, miljø og samfunn. Meldinger og konsesjonssøknader underlegges en bred offentlig høring der alle interesserte gis anledning til å uttale seg.

Departementet tar sikte på å avholde et åpent høringsmøte i månedsskiftet november/ desember i anledning høringen av KVU. Mottakere av dette brev vil få nærmere orientering om tid og sted for et slikt møte.

Høringsfrist

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.  Merknader til Statnetts konseptvalgutredning og den eksterne kvalitetssikringen sendes Olje- og energidepartementet innen 10. desember 2015.

 

Med hilsen                                                                         

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Tom Wiersdalen Karlsen

                                                                                          seniorrådgiver

Troll Housing

Gassror IKS

Midsund kommune

Aukra kommune

Gjemnes kommune

Gassco AS

Norsk ornitologisk forening

Istad Nett AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Skodje kommune

Haram kommune 

Molde kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nesset kommune

Rauma kommune

Ørskog kommune

Eide kommune

Landsorganisasjonen i Norge

Dong E&P Norge AS

Fræna kommune

AS Norske Shell

Nordmøre Energiverk AS

Norsk Hydro ASA

Petoro AS

Vestnes kommune

Stordal kommune

Norges Bondelag

Miljøstiftelsen Bellona

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Natur og Ungdom

Nordvest Nett AS

Zero Emission Resource Organisation 

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Havgul AS

Norsk Industri

Rauma Energi AS

Ørskog Energi AS

EL & IT Forbundet

Industrikraft Møre AS

Norsk olje og gass

Norges jeger- og fiskerforbund

Hustadmarmor AS

Haram Kraft AS

Statoil ASA

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Nesset Kraft AS

NHO Møre og Romsdal

Molde Næringsforum

Nordmøre Næringsråd

Naturvernforbundet