Høring - Konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Reindriftssamenes flyttinger mellom årstidsbeitene har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatsgrensene. Etter at Finland kom under russisk herredømme på begynnelsen av 1800-tallet, ble grensen mot Norge stengt i 1852. Strekningen langs den norsk-finske grensen danner få naturlige hindringer for rein. Uten effektive sperringer vil rein fra de to landene krysse grensen med de ulemper dette vil medføre. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2015

Vår ref.: 14/1049

Reindriftssamenes flyttinger mellom årstidsbeitene har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatsgrensene. Etter at Finland kom under russisk herredømme på begynnelsen av 1800-tallet, ble grensen mot Norge stengt i 1852. Strekningen langs den norsk-finske grensen danner få naturlige hindringer for rein. Uten effektive sperringer vil rein fra de to landene krysse grensen med de ulemper dette vil medføre. 

Dette forholdet har vært regulert gjennom ulike konvensjoner, den siste fra 1981.  Konvensjonen av 1981 er gjort til norsk lov, jf. lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker, av 11. mars 1983. 

Det ble gjennomført forhandlinger mellom Norge og Finland om en ny konvensjon. Den 25. september 2014 ble forhandlingene avsluttet ved parafering av forslag til ny konvensjonstekst. Den nye konvensjonen ble undertegnet av den norske landbruks- og matministeren og den finske jord- og skogbruksministeren i Karasjok den 9. desember 2014. 

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ikrafttredelse. Siden konvensjonen krever lovendring, innebærer økonomiske utgifter og antas å være en sak av særlig viktig, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig etter Grl. § 26, annet ledd. 

I forkant av fremleggelse av Prop S om samtykke til inngåelse sendes saken på høring.

Tema for høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land. 

I vedlagte høringsnotat er det kort gjort rede for bakgrunn og forhandlingsprosess. Videre er det gitt en nærmere omtale av konvensjonen og de ulike bestemmelsene. Konvensjonen følger vedlagt. 

Konvensjonen skal også innarbeides i norsk rett gjennom lovvedtak, på tilsvarende måte som konvensjonen av 1981 er gjort til norsk lov. 

Høringsfristen settes til 16. mars 2015.

 

Med hilsen   

Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Morten Floor
                                                                                          fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Høringsnotat - Ny konvensjon mellom Norge og Finland om grenseoverskridende reindrift
 • Ny konvensjon parafert - Konvensjon mellom Republikken Finnland og Kongeriket Norge om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikes område.
 • Grensegjerde Norge-Finnland
 • Sperregjerde Finnland-Norge - Sperregjerde for tamrein langs riksgrensen Norge/Finland mellom Angeli og Polmak i Finnmark
 • Odel - Konsekvensutredning tema kulturminner og kulturmiljø Norsk–Finsk grensegjerde Karasjok og Tana kommuner

 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Finnmark 
 • Troms fylkeskommune
 • Finnmark Fylkeskommune 
 • Domstolsadministrasjonen
 • Mattilsynet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Sametinget
 • Reindriftsstyret 
   

Reinbeitedistrikt:

 • 1/2/3 Østre Sør-Varanger
 • 5A Pasvik
 • 5C Sør-Varanger
 • 4/5B Vestre Sør-Varanger
 • 6 Varangerhalvøya
 • 5D Nesseby vinterbeite
 • 7 Rákkonjárga
 • 9 Nordkinnhalvøya
 • 14 Spierttanjárga
 • 14A Spierttagáisá
 • 16 Karasjok vestre
 • 17 Karasjok østre 
 • 30A Oarjjabealli
 • 30B Guovdjohtolat
 • 30C Nuortttabealli
 • 42 Beahcegealli
 • 36 Cohkolat ja Biertavárri
 • 37 Skárfvággi
 • 24 Helligskogen
   
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Finnmarkseiendommen
 • Statskog
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Den Norske Turistforening
    
 • Sør-Varanger kommune
 • Nesseby kommune
 • Tana kommune
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Kvænangen kommune
 • Nordreisa kommune
 • Kåfjord kommune
 • Storfjord kommune