Høring - levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2013

Vår ref.: 12/2231

Høringsbrev

Akademikerne

Arbeidsdepartementet

ASVL Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Cerebral Parese-foreningen

Diakonhjemmet høgskole

Domstoladministrasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forening for Angelmanns syndrom

Foreningen DiGeorge syndrom

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Høyskolen i Harstad

Høyskolen i Lillehammer

Høyskolen i Nord-Trøndelag

Høyskolen i Oslo og Akershus

Høyskolen i Sogn- og fjordane

Høyskolen i Sør-Trøndelag

Høyskolen i Telemark

Høyskolen i Østfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseforeningen for LMBB-syndrom

JAG

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsbystiftelsen Camphill

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljøverndepartementet

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

Nettverket Norske Sanserom

Norges Handikapforbund

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for Rett Syndrom

Norsk forening for Williams' syndrom

Norsk nettverk for Down syndrom

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

NTNU Samfunnsforskning AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og Energidepartementet

Oslo kommune

Oslo universitetssykehus HF

Pasient- og brukarombodet i Hordaland

Pasient- og brukarombodet Rogaland

Pasient- og brukarombodet Sogn- og Fjordane

Pasient- og brukerombudet Agder

Pasient- og brukerombudet i Akershus

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Pasient- og brukerombudet i Hedemark og Oppland

Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Pasient- og brukerombudet i Østfold

Pasient- og brukerombudet Møre og Romsdal

Pasient- og brukerombudet Nordland

Pasient- og brukerombudet Nord-Trøndelag

Pasient- og brukerombudet Sør-Trøndelag

Pasient- og brukerombudet Telemark

Rådgivingsgruppen i Bærum kommune

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samferdselsdepartementet

Sivilombudsmannen

Statped

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Signo

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming)

Uloba

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Ups and Downs Asker

Ups and Downs Buskerud

Ups and Downs Hedemark

Ups and Downs Nedre Romerike

Ups and Downs Nordland

Ups and Downs Nord-Trøndelag

Ups and Downs Rogaland

Ups and Downs Sør-Trøndelag

Ups and Downs Telemark

Ups and Downs Vestfold

Ups and Downs Østfold

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger