Høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sender ved dette på høring utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2018

Vår ref.: 18/2672

Helse- og omsorgsdepartementet har, som ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for CBRNE beredskap 2016-2020 utarbeidet utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for  beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen.

I strategien fremgår det at HOD, med utgangspunkt i erfaringer fra hendelser og øvelser, skal videreutvikle beredskapen mot biologiske hendelser og fastsette Nasjonal beredskapsplan mot alvorlig smittsomme sykdommer, og etablere en tverrsektoriell samarbeidsarena for forebygging, beredskap og håndtering av biologiske hendelser på direktoratsnivå.

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer er utarbeidet med utgangspunkt i et forslag Helsedirektoratet. Formålet med planen er å hindre sykdom og død og å legge til rette for å kunne opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner i alle sektorer. Planen omhandler håndtering av utbrudd og legger føringer for hvordan de helsemessige konsekvensene skal forebygges, håndteres og begrenses i alle samfunnssektorer. Planen er basert på gjeldende lovverk og er underordnet Nasjonal helseberedskapsplan, som er et nasjonalt rammeverk for alle typer helsekriser.

Dersom det inntreffer en hendelse hvor det er behov for å anvende Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer før den er formelt godkjent, vil departementet fastsette høringsutgaven av planen for midlertidig bruk.

Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for  beredskap mot biologiske hendelser

Mandatet har til formål å sikre koordinert nasjonal håndtering av biologiske hendelser, ved å etablere et kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser, med rådgivere og sekretariat, samt klargjøre rollen til fylkesmannen som kriseutvalgets regionale ledd. Gjennom tverrsektorielt samarbeid er formålet å kunne stille ekspertise til rådighet og sørge for rask koordinert iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser ved biologiske hendelser. Mandatet er i hovedsak bygget opp på samme måte som mandatet til Kriseutvalget for atomberedskap, med noen forskjeller for å tilpasse det til helseforvaltningens regelverk og organisering på smittevernområdet, hvor kompetansen er delt mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det er lagt opp til at Kriseutvalg for biologiske hendelser skal koordinere innsatsen, med utgangspunkt i de fullmakter som er gitt til de deltakende virksomhetene etter gjeldende regelverk, blant annet smittevernloven, helseberedskapsloven og politiloven. Det er ikke foreslått særskilte fullmakter til selve Kriseutvalget utover dette.

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne nettsiden innen 10.09.2018.

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Spørsmål til saken kan rettes til departementet ved avdelingsdirektør Else J.B. Andersen på telefon 22248515 eller spesialrådgiver Karl-Olaf Wathne på telefon 22248642.

Med hilsen

Ole T. Andersen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Else Janne Berge Andersen
avdelingsdirektør

 

Departementene
Helsedirektoratet
Statens strålevern
Folkehelseinstituttet
Statens legemiddelverk
Statens helsetilsyn
HELFO
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør-Øst RHF
Oslo Universitetssykehus HF
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS
Direktoratet for samfunnnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste Hovedredningssentralene
Forsvaret
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets ABC-skole
Mattilsynet Veterinærinstituttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Utdanningsdirektoratet Avinor NSB AS Bane NOR Posten Norge AS Tollvesenet Havnevesenet Landets fylkesmenn KS Landets kommuner

Kopi:
Statsministerens kontor