Høring - NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2011

Vår ref.: 201101697-/MLS

Høring - NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender på høring NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Utredningen er avgitt til BLD av Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. mai 2009, og overleverte sin utredning til BLD 10. mai 2011. Utvalget har analysert velferdsmodellens økonomiske bærekraft, og drøfter mulige tiltak og strategier innenfor innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust til å takle inn- og utvandring. 

Utvalgets utredning kan hentes fra BLD nettsider: ~/link/e502b3b7ccfa4807b98513efbe96cb6b.aspx 

BLD ber om høringsinstansenes kommentarer til utredningen med forslag innen 15. september 2011. I merknadene ber vi om at det refereres til kapitler og avsnitt. Høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Spørsmål kan rettes til rådgiver Marcus L Smestad, tlf.22 24 24 73, e-post mls@bld.dep.no.

 

Med hilsen 

 

Kjell Østby (e.f.)                                                              
fg ekspedisjonssjef                                                            

                                                                                          Anne Folkvord
                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsliste

 

Advokatforeningen

Afrikan Youth in Norway (AYIN)

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Bispedømmene (11 stykker)

Buddhistforbundet

Datatilsynet

Demokratene

Den katolske kirke

Den norske dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske kirke - Kirkerådet

Departementene

Det liberale folkepartiet

Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Domstolsadministrasjonen

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Flyktninghjelpen

Fokus (Forum for women and development)

Fremskrittspartiet

Fylkesmennene (18 stykker)

Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IOM – International Organization for Migration

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Islamic Cultural Center Norway

Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Jussformidlingen i Bergen

Juss-hjelpa i Midt-Norge

Juss-hjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kirkens Bymisjon

Kirkens Nødhjelp

Kommunene (430 stykker)

Kontoret for fri rettshjelp

Krisesentersekretariatet

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kystpartiet

Landbrukets arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nei til EU

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

NORAD

Norges Hindu Kultur Senter

Norges Idrettsforbund og Olympiske komité

Norske Idrettsutøveres Sentralforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Barnevernsamband

Norske kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk Krisesenterforbund

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Nye Norges kristne råd

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Oslo katolske bispedømme

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter

Pensjonistpartiet

Petroleumstilsynet

Politiets Fellesforbund

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sanatan Mandir Sabha

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Skattedirektoratet

Sosialistisk Venstreparti

SOS Rasisme

Statistisk Sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

UNHCR Stockholm

Universitetene (8 stykker)

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Venstre

World Islamic Mission

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økokrim