Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først

I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2019

Vår ref.: 19/753

I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018. Utvalget har tolket mandatet slik:

  • Beskrive utfordringsbildet og belyse behovet for å prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.Med utgangspunkt i dagens prinsipper for prioritering i
  • spesialisthelsetjenesten, drøfte og foreslå prinsipper for prioritering på ulike beslutningsnivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten.
  • Utrede og foreslå virkemidler for å understøtte prioriteringsbeslutninger på de ulike nivåene; faglig, administrativt og politisk

Det ble eksplisitt bedt om at utvalget skulle sørge for bred dialog med pasient-, bruker- og profesjonsorganisasjoner, samt involvere KS i sitt arbeid.

Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2018: 16. Det bes særlig om en vurdering av:

  • Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig, administrativt og politisk nivå.
  • Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på Regjeringen.no. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 22. mai 2019.

Med hilsen 

Øystein Gjeset Ellingsen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Monica Skjøld Johansen
seniorrådgiver

ACTIS

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

DELTA

Den norske jordmorforening

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Den Norske legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Fagrådet for rusfeltet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Foreningen for Norges døvblinde

Foreningen tryggere ruspolitikk

Forskerforbundet

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

HERO/ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

HivNorge

Husbanken

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

KS

Kliniske ernæringsfysiologers forening (keff.no)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsgruppen av helsesykepleiere i NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Mental helse

Mental helse ungdom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal Kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonal IKT HF

Norges Farmaceutiske forening

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges parkinsonforbund

Norges revmatikerforbund

Norges Røde Kors

NOKUT

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk folkehjelp

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk kiropraktorforening

Norsk legevaktforum

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Sykehusfarmasøyters forening

Norges astma- og allergiforbund

Norsk farmasøytisk selskap

Norsk forening for slagrammede

Norsk Pasientforening

Nødnett under DSB

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo kommune

PARAT Helse

Pensjonistforbundet

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – alle regioner

REK midt

REK nord

REK sør-vest

REK vest

Riksrevisjonen

Røde kors

Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Senter for omsorgsforskning

Sintef Helse

Sivilombudsmannen

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Sysselmannen på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)