Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring rapport fra Helsedirektoratet om alternativer modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.10.2018

Vår ref.: 18/2945

Høringsbrev - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring rapport fra Helsedirektoratet om alternativer modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet fikk 21. august 2017 i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller for hvordan pasienters helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer.

I rapporten skisserer tre ulike modeller.

  • Modell A legger til grunn at frist innfris ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller bort. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få en individuell frist for seneste oppstart av helsehjelpen.
  • Modell B legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et bestemt antall måneder, eksempelvis 3 eller 4 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes Helfo for formidling av helsehjelp et annet sted, og sykehuset betaler. Dersom det er behov for mer enn ett oppmøte, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. Tilsvarende for ytterligere oppmøter.
  • Modell C legger opp til at pasientens rett til at helsehjelpen starter innen en frist, avvikles. Det tas utgangspunkt i at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Modellen fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten for å få gode pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer der formålet er å sikre at pasientene ikke skal komme dårligere ut enn i dagens modell, blant annet innføring av forløpsplan og serviceerklæring.

Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på eventuelt andre modeller og forslag de mener kan bidra til en bedre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rapport-om-alternativer-for-regulering-av-pasientforlop-og-registrering-av-ventetid/id2606713/

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 2. oktober 2018.

Spørsmål om høringen kan rettes til spesialrådgiver Atle Gøhtesen på e-post atle.gohtesen@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 97.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Atle Gøhtesen

spesialrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Akademikerne

Aleris Helse AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen Apotekgruppen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Blå Kors Alliance Boots Norge AS Europharma AS

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske jordmorforening Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening

Departementene

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Fana medisinske senter Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Norsk Medisinaldepot AS

Fellesorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hovedorganisasjonen Virke

Folkehelseinstituttet Forbrukertilsynet Forbrukerrådet Helsedirektoratet Helseklage Konkurransetilsynet Mattilsynet Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NTNU, det medisinske fakultet Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim Kommunene

Kreftforeningen

KS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Legemiddelindustriforeningen (LMI) Legemiddelparallellimportørforeningen Legemiddelgrossistforeningen

LHL

LO

Mental Helse Norge Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL) Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO

Norges Handikapforbund

Norges Revmatikerforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening Norges Farmaceutiske Forening Norsk Farmasøytisk Selskap Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening Norske Sykehusfarmasøyters Forening Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Norsk Sykepleieforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL) Parat

Privatsykehuset Haugesund

Pårørendealliansen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen Veterinærinstituttet

Røntgeninstituttenes Forening Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Sivilombudsmannen

Sykehusapoteka Vest HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Teknologirådet

Unio

Voksne for barn

Volvat Medisinske Senter AS

YS

 

Til toppen