Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Spesialistforskriften regulerer i dag legenes spesialistutdanning i de 43 spesialitetene som primært gjennomføres ved sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til regulering også av spesialistutdanningen i de øvrige tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Dette er spesialiteter der spesialistutdanningen for en stor del gjennomføres utenfor sykehusene, i primærhelsetjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2018

Vår ref.: 18/1339

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften.

Forslag til regulering av spesialistutdanningene i spesialistforskriften
Det ble i 2017 innført ny spesialistutdanning for leger. Med vedtakelsen av spesialistforskriften 8. desember 2016 ble reguleringen fastsatt for de 43 spesialitetene hvor spesialistutdanningen primært gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, ved sykehusene.

I dette høringsnotatet fremmes forslag til hvordan spesialistutdanningen for de tre gjenstående spesialitetene allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene) skal reguleres. Dette er spesialiteter som skiller seg fra de øvrige, ved at spesialistutdanningen for en stor del gjennomføres utenfor spesialisthelsetjenesten. Spesialiteten allmennmedisin gjennomføres primært i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Forslaget søker så langt det er hensiktsmessig å tilpasse løsningene til den organisering og regulering som allerede foreligger for de øvrige spesialitetene. Særtrekk ved ASA-spesialitetene fører likevel til at det på enkelte områder er behov for tilpasninger og andre
løsninger.

Forslag departementet særlig ber om synspunkter på
Høringsinstansene inviteres til å kommentere på alle deler av departementets forslag. Departementet ber i tillegg særlig om høringsinstansenes synspunkter på spørsmålet om det er gjennomførbart å innføre et krav om at individuell veileder for ASA-spesialitetene skal være spesialist allerede fra tidspunktet endringene innføres i spesialistforskriften, eller om spesialistkravet heller bør innføres på sikt når det er utdannet flere spesialister. Se høringsnotatets punkt 6.5.4.2 Krav til veiledning og supervisjon.

Departementet ber også særlig om høringsinstansenes synspunkter på forslaget om å innføre en nedre grense for legens arbeidstid på minimum 50 prosent av heltid, for den delen av spesialiseringen i allmennmedisin som er omfattet av minimumskravet om to år i åpen uselektert allmennpraksis. Se høringsnotatets punkt 6.6.1 Krav om at spesialistutdanningen for alle LIS som hovedregel bør gjennomføres på heltid.

Høringsuttalelser
Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden: (lenke til den aktuelle saken på https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421). Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alternativt kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 22. juni 2018.

Med hilsen


Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                   Elisabeth Salvesen
                                                                   avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Trondheim
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Arbeidstilsynet
Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Departementene
Direktoratet for e-helse
DELTA
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Fagforbundet
Fagrådet - Rusfeltet hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen FO
FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesråd for funksjonshemmede
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedorganisasjonen Virke
Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse
Innovasjon Norge
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
KS
KS Bedrift
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Likestillings- diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom MIRA-senteret
MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse)
NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)
NHO Service
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk manuellterapiforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortopediingeniørers Forening
Norske Ortoptister Forening
PARAT Helse
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regelrådet
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
SINTEF Helse
Spekter
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)