Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2013

Vår ref.: 12/4879

Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Forslagene går bl.a. ut på å styrke pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker. Det foreslås også en tydeliggjøring av innholdet i helse- og omsorgstjenestenes informasjonsplikt til pasienter og pårørende ved uønskede hendelser.

Departementet viser til høringen av utvalgsrapporten ”Pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker” av 15. april 2011. Rapporten og høringsuttalelsene danner grunnlaget for departementets lovforslag og det anses derfor tilstrekkelig med en høringsfrist på seks -6 - uker.

Høringsfrist
Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslagene og høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen 29. januar 2013.

Merknader kan også sendes til :

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen
                                                                                          avdelingsdirektør


Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske legeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
Helse- og sosialombudet i Oslo (eldreombudet)
Helsedirektoratet
Hospiceforum Norge
Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Landets fylkesmenn
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Mental Helse Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund
Nettverket for Private helsevirksomheter
NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen
Nordea Pensjonistforening
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsenett SF
Norsk helse- og velferdsforum
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Palliativ forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
NOVA

Opus Systemer AS
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn

Pakistansk studentforening
PARAT
PARAT-Helse
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Seniorsaken i Norge
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF-Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 

Til toppen