Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 17. Den foreslåtte endringen går ut på å utvide styret i pensjonstrygden for sjømenn fra fem til syv medlemmer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2015

Vår ref.: 15/2038

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 17. Den foreslåtte endringen går ut på å utvide styret i pensjonstrygden for sjømenn fra fem til syv medlemmer. Bakgrunnen for forslaget er de store endringene som har skjedd i sjøfartsnæringen de senere årene, noe som også har påvirket sammensetningen av medlemsmassen i Pensjonstrygden for sjømenn. Departementet ønsker å åpne for at alle de store arbeidstakerorganisasjonene i næringen gis mulighet til å være representert i styret i pensjonstrygden.

Frist for å svare på høringen er 14. august 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2416738.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen                                                                      

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Simen Fremmergård

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Det norske maskinistforbund
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Fiskebåt
 • Fraktefartøyenes rederiforening
 • Garantikassen for fiskere
 • Industri Energi
 • NHO Sjøfart
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens pensjonskasse

Til toppen