Høring - utkast til lov om stempling av og kontroll med varer av edelt metall mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2009

Vår ref.:

Se vedlagte adresseliste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200902325-/CCWFJS

  03.07.2009

 

Høring – forslag til ny lov om stempling og kontroll av varer av edelt metall mv. – høringsfrist 3. oktober 2009


Barne- og likestillingsdepartementet oversender med dette høringsnotat med forslag til ny lov om stempling og kontroll av varer av edelt metall mv.

Hovedpunktene i høringsnotatet:

  • Det foreslås en ny lov om stempling og kontroll av varer av edelt metall. Lovforslaget viderefører systemet med finhetsstempel og ansvarsmerke.
  • En vesentlig endring er at varer som lovlig kan markedsføres som edelt metall i et annet EØS-land også vil kunne markedsføres som edelt metall i Norge, selv om de er stemplet med en annen finhetsgrad enn de som er tillatt etter norske regler (gjensidig godkjenning). Spørsmålet er om dette bør føre til endringer i de norske kravene til finhetsgrad, se punkt 3.3.3.
  • Skal Norge fortsatt skal ha en Edelmetallkontroll? Barne- og likestillingsdepartementet har sammen med Nærings- og handelsdepartementet bestilt en utredning fra Econ Pöyry om behovet for slik kontroll. Econ har blant annet intervjuet ulike aktører for å få deres synspunkter på dagens Edelmetallkontroll. Et eksemplar av Econs rapport er lagt ved høringsnotatet til orientering.
  • Om nytten av kontrollen er større enn kostnadene blir diskutert i høringsnotatets punkt 4.3. I punkt 4.3.3 omtaler departementet ulike måter en slik kontroll eventuelt kan organiseres på og hva slags institusjoner som kan ha en slik oppgave. Justervesenet er et mulig alternativ.  
  • Hvordan skal en eventuell kontroll finansieres? Dette blir diskutert i kapittel 5. Departementets forslag er at det betales en flat avgift pr foretak/utsalgssted og halv avgift for enkeltmannsforetak. Organisasjonsrabattene faller bort.

Listen over de som har mottatt høringsnotatet følger vedlagt. Vi ser gjerne at informasjon om høringen spres til andre som kan ha interesse av den.

Notatet vil også bli lagt ut på departementets hjemmesider: www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar

Det er stilt enkelte spørsmål til høringsinstansene i notatet, men vi mottar gjerne synspunkter også på andre deler av notatet. Eventuelle høringsuttalelser må være oss i hende senest 3. oktober 2009. Hvis det er mulig ber vi om at uttalelsene sendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no. Etter høringen vil alle høringsuttalelser bli lagt ut på departementets hjemmesider.


Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

   

                                                                                          Hilde Merethe Berg

                                                                                         

Vedlegg:
-        Liste over høringsinstanser
-        Høringsnotat m/ 3 vedlegg
-        Econs rapport 2008-147 ”Optimal kontroll av varer av edle metaller”


 

Adresseliste

Fornyings- og administrasjonsdepartementet;Postboks 8004 Dep;0030 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet;Pb. 8030 Dep;0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet;Postboks 8014 Dep;0030 OSLO

Utenriksdepartementet;Postboks 8114 Dep;0032 OSLO

Styret for Edelmetallkontrollen;v/advokat Anders Mørdre;Postboks 21;1375  Billingstad

Styret for Edelmetallkontrollen;v/Hege Thorkildsen, Forbrukerrådet;Postboks 4594 Nydalen;0404 OSLO

Styret for Edelmetallkontrollen;v/adm. dir. Ingebjørg Alfsen;Storgt. 14;0184 OSLO

Edelmetallguardeinen;Postboks 2608 St.Hanshaugen;0131 OSLO

Norges Gullsmedforbund;Storgt. 14;0184 OSLO

Norges Urgrossistforening;Stasjonsveien 59;1940 BJØRKELANGEN

Norges Urmakerforbund;Storgt. 14;0184 OSLO

Norsk Designråd;DOGA;Hausmanns gate 16;0182 OSLO

Norske Kunsthåndverkere;Rådhusgt. 20;0151 OSLO

Norske brukskunstnere;Stortorvet 1 b, Kirkeristen;0155 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge;Youngsgt 11;0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon;Pb. 5250 Majorstua;0303 OSLO

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon;Boks 2900 Solli;0230 OSLO

Forbrukerrådet;Postboks 4594 Nydalen;0404 OSLO

Forbrukerombudet;Postboks 4597 Nydalen;0404 OSLO

Justervesenet;Fetveien 99;2007 KJELLER

Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern);Postboks 8160 Dep;0033 OSLO

Arte-gruppen;Postboks 2160 ;3103 TØNSBERG

Juvelen Norge AS;Postboks 413 Sandvika;1336 SANDVIKA

Justis- og politidepartementet;Postboks 8005 Dep;0030 OSLO

Finansdepartementet;Pb. 8008 Dep;0030 OSLO

 

Til toppen