Høring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2019

Vår ref.: 19/2880

Det foreslås at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d om rett til brukerstyrt personlig assistanse utvides til også å gjelde personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsens første punktum. Henvendelser kan rettes til rådgiver Kjersti Sandem på postmottak@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 14.

Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 25. oktober 2019. 

Med hilsen

Anne-Cathrine Haug Jørgensen
ekspedisjonssjef
                                                                              Trond Nygaard
                                                                              fung. avdelingsdirektør

Arbeids- og velferdsdirektoratet
ALERIS Helse AS
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Cerebral Parese foreningen
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
De fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede
Den Norske legeforening
Diabetesforbundet
E-helsedirektoratet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Foreningen for Norges døvblinde
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helseklage
HERO/ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Husbanken
Hørselshemmedes Landsforbund
Innovasjon Norge
JAG Assistanse
Kommunenes Sentralforbund
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landsforeningen we shall overcome
Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsgruppen av helsesykepleiere i NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Mental helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Farmaceutiske forening
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges parkinsonforbund
Norges revmatikerforbund
Norges Røde Kors
NOKUT
Norlandia Care Group
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk forening for slagrammede
Norsk Pasientforening
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo kommune
Omsorgsjuss
OsloMet – Nova
OsloMet - Afi
PARAT Helse
Prima omsorg
Pensjonistforbundet
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Riksrevisjonen
Rådet for et aldersvennlig Norge
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Sametinget
SeniorNorge
Senter for seniorpolitikk
Seniorstøtten
Sosial- og eldreombudet i Oslo
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst
Sintef Helse
Sivilombudsmannen
SPEKTER
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Studieforbundet Funkis
Stopp diskrimineringen
Unge funksjonshemmede
UNIO
ULOBA
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
VIRKE
Verdighetssenteret
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)