Høring - Valgets kval?

Utredning for etablering av en sentral valgenhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2010

Vår ref.:

 

 Høringsinstansene

 

Deres ref Vår ref Dato
10/1235 - 1 MAR 11.05.2010

DIFI rapport om sentral valgenhet - høring


Bakgrunn for rapporten
Departementet ba i fjor høst Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) om å utrede alternativer til dagens organisering av valgarbeidet på statlig nivå. I oppdraget ble det bedt om å utrede hvorvidt det bør etableres en sentral statlig valgenhet.

I oppdraget til DIFI la departementet til grunn at en eventuell valgenhet skulle ligge under et departement. Departementet mente at det ikke var grunnlag for å gå inn på spørsmålet om en valgenhet burde være underlagt Stortinget, eller en selvstendig enhet uavhengig av regjering og Storting, siden en slik organisasjonsform ikke har tradisjon her i landet.

I hovedsak er det to forhold som er bakgrunn for ønsket om å vurdere alternativ til den organiseringen vi har i dag:
1. Det kan være behov for å skille ut de mer operative oppgavene på valgområdet fra departementet. Slike oppgaver tar en vesentlig og økende del av departementets ressurser. Det kan diskuteres hvorvidt de hører naturlig hjemme i departementet.
2. Det kan stilles spørsmål ved om det bør være større avstand mellom den politiske ledelsen og det administrative arbeidet med å gjennomføre valg.

Rapporten er levert av DIFI som rapport 2010:3. Ett eksemplar av rapporten ligger ved. Den er også offentliggjort på departementets nettsider.

Departementets videre arbeid med rapporten - høring
Regjeringen har ikke tatt stilling til om det bør etableres en sentral valgenhet. Heller ikke er det tatt stilling hvordan en slik valgenhet bør organiseres. Før en tar stilling til disse spørsmålene, ønsker departementet å gjennomføre en bred høringsrunde der høringsinstansene inviteres til å komme med innspill på de forslag som ligger i rapporten.

Departementet vil i løpet av høsten legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til enkelte endringer i valgloven. Vi tar sikte på å gi en omtale av DIFI-rapporten og høringsinstansenes syn på denne i proposisjonen. Dersom det skal etableres en statlig valgenhet vil vi imidlertid måtte komme tilbake til eventuelle lovendringer på et senere tidspunkt.

Frist for å avgi uttalelse til DIFI- rapporten er 1. september 2010.

 

Med hilsen


 

Hans Petter F.- Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør
Marianne Riise
fagdirektør

Vedlegg

Departementene
Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Aftenposten
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske Helsingforskomite
Den norske kirke
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EDB Business Partner
Elevorganisasjonen
Ergo Group
Fagforbundet
Faglig forum for formannskapssekretærer
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Institutt for Samfunnsforskning
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kredittilsynet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Medietilsynet
MIRA-senteret
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NORDEM
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk Form
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentunion, NSU
Norsk sykepleierforbund
Norske Avisers landsforbund
Norsk Rikskringkasting
Norsk Telegrambyrå
Næringslivets hovedorganisasjon
Ombudsmannen for forsvaret
Posten
Registrerte politiske partier
Ressurssenter for innvandrer– og flyktningekvinner
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO
TV2
Unio
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Valgforum
Verdens Gang
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen