Høring – endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Bakgrunnen for den foreslåtte forskriftsendringen er omdanningen av stipend- og garantiinntektsordningene som ble varslet i Meld. St. 23 (2011-2012)Visuell kunst. Stortinget sluttet seg til forslagene i meldingen i Innst. 126 S (2012-2013)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2013

Vår ref.: 12/2136

Høring – endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Kulturdepartementet sender med dette til høring et utkast til endringer i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere FOR 1998-09-16 nr. 936, se vedlagte utkast.

Bakgrunnen for den foreslåtte forskriftsendringen er omdanningen av stipend- og garantiinntektsordningene som ble varslet i Meld. St. 23 (2011-2012)Visuell kunst. Stortinget sluttet seg til forslagene i meldingen i Innst. 126 S (2012-2013):

”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener det er viktig at stipendordningene kommer flere kunstnere til gode, og at ordningene blir mer fleksible.

Flertallet støtter regjeringen i å fase ut garanti-inntekter og etablere langsiktige arbeidsstipender. […] Flertallet vil vise til at omleggingen er i tråd med innspill fra et flertall av kunstnerorganisasjonene. Regelverket vil bli utformet i dialog med kunstnerorganisasjonene og Kulturrådet. Flertallet vil ellers vise til ny stipendordning for seniorer og for etablerte kunstnere, og støtter dette.”

Bakgrunn

Garantiintektene (GI) ble etablert på 70-tallet. Meningen var å garantere alle kunstnere en minsteinntekt frem til pensjonsalder. Kunstnerpopulasjonen har imidlertid økt sterkt de siste tiårene og i realiteten har kun et fåtall kunstnere kommet inn i ordningen. Endringer i kunstfeltet har videre ført til at ordningen fremstår som stadig mindre tilpasset de reelle behovene. De siste 10 årene har det derfor blitt ført en politikk der antall garantiinntekter reduseres, samtidig som antall arbeidsstipender økes. Denne kunstnerpolitiske linjen ble skissert i St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk frem mot 2014 og har blitt fulgt opp av senere regjeringer.

Under arbeidet med St. Meld. 23 (2011-2012) Visuell kunst har Kulturdepartementet hatt en dialog med kunstnerorganisasjonene om en omlegging av GI-ordningen. Innspill fra organisasjonene danner et viktig grunnlag for de endringene som departementet foreslår.

Overordnede vurderinger

Ulike kunstnergrupper har ulike behov, og en økning i arbeidsstipender vil bidra til at flere kunstnere får støtte til å arbeide med kunst. Samtidig er det viktig å legge til rette for langsiktighet i det kunstneriske virket, noe dagens kortvarige arbeidsstipender ikke gjør i samme grad som garantiinntekten. Både hensynet til langsiktighet og fleksibilitet må ivaretas i kunstnerpolitikken. Det er også viktig å utforme ordninger som stimulerer til aktivitet og egeninntjening, slik at det blir mulig å leve av å skape kunst.

Som ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om visuell kunst vil departementet etablere to nye stipendtyper, henholdsvis stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. De nye stipendene skal være mer langvarige enn ordinære arbeidsstipender, og skal i motsetning til garantiinntekten ikke ha avkortingsregler som gjør det lite gunstig for kunstnere å ha egeninntekter. Tildelingskriterier og lønnsnivå for de nye stipendordningene skal ellers tilsvare dagens garantiinntekt, og stipendene skal gi opptjening av pensjonspoeng i folketrygden.

De nye stipendtypene skal erstatte garantiinntekten. Ved å ikke tildele nye garantiinntekter, men omdanne alle ledige hjemler til stipend,  vil vi på sikt få en mer fleksibel ordning som når et større antall kunstnere og samtidig legger til rette for egeninntjening. Det er en forutsetning at de totale bevilgningene til kunstnerstipender ikke skal reduseres og ingen kunstnere som mottar garantiinntekt i dag, skal bli fratatt denne inntekten.

Forenkling og oppdatering

Innføringen av de nye stipendordningene og utfasingen av garantiinntekten gjennomføres som endringer i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Under arbeidet med forskriftsendringen har departementet også sett behov for en generell oppdatering og forenkling av forskriften, blant annet basert på innspill fra Norsk kulturråd, som administrerer ordningene.

Norsk kulturråd er i gang med en omfattende omstilling til digitalisert søknadsforvaltning. Omstillingen vil gi en rekke forvaltningsmessige fordeler. Departementet foreslår derfor enkelte forskriftsendringer som tilrettelegger for en digital søknadsprosess for stipendordningene.

Departementet ønsker samtidig å gjøre forskriften noe mindre detaljert. Målet er å skape større fleksibilitet som gir en mer hensiktsmessig administrasjon av ordningene, og som i tillegg gir større rom for justering av rutiner og praksis i fremtiden.

Gjennomgang av endringsforslag

Enkelte endringsforslag er av mer teknisk eller formell art og uten betydning for forvaltningen av ordningene. Det gjelder endringer av stavemåter og endring av departementets navn fra Kultur- og kirkedepartementet til det nåværende navnet Kulturdepartementet. Departementet vurderer også innføring av paragrafer i stedet for punkter. Slike endringer vil ikke bli kommentert eller begrunnet i høringsnotatet. Alle andre endringsforslag vil bli gjennomgått og kommentert nedenfor. Endringene er markert med kursiv.

Til punkt 1. Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Bestemmelsens første ledd foreslås endret slik at de nye stipendene fremgår av opplistingen. Tilsvarende endringer er foretatt under punkt 2 og punkt 5 uten at dette er kommentert særskilt.

Det foreslås et nytt annet ledd om utfasing av garantiinntekten og stipend for eldre fortjente kunstnere. Gjeldende annet ledd foreslås strøket:

Forslag til nytt punkt 1:

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere omfatter garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for eldre fortjente kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte kunstner.

Det tildeles ikke nye garantiinntekter eller stipend for eldre fortjente kunstnere etter 2012.

Til punkt 2 Bevilgning og fordeling

Bestemmelsen endres slik at det fremgår at maksimalbeløpet fastsettes av Stortinget også for de nye stipendordningene og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Forslag til nytt punkt 2, andre ledd, første punktum:

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere samt maksimalbeløp for garantiinntekt fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak.

Til punkt 4 Målgruppe og punkt 5 Kriterier for tildeling:

Ordet ”garantiinntekt” tas ut av forskriftens beskrivelser av målgrupper og kriterier for tildeling, siden garantiinntekter ikke lenger skal tildeles. Tilsvarende endring foretas også i forskriftens punkt 6 og punkt 8 uten ytterligere kommentar.

Til punkt 6 Kunngjøring, søknadsfrist:

Omtale av poststempling og retur av papirsøknad tas ut for å tilpasse forskriften til en elektronisk søknadsforvaltning. Forslag til nytt punkt 6:

Stipend kunngjøres i Norsk lysingsblad og på Kulturrådets nettsider, med henvisningsannonse i dagspressen.

Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Søknader som er levert etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.

Departementet har vurdert å ta søknadsfristen 15. oktober ut av forskriften. Dette vil gi større fleksibilitet til å prøve ut andre søknadsfrister, noe som kan være hensiktsmessig f.eks. ved innføringen av elektronisk søknadsbehandling. På den andre siden mener departementet at det er svært viktig at søknadsfristen er kjent for alle søkere i god tid før fristen utløper. Vi foreslår derfor å beholde formuleringen.

Til punkt 7 Krav til søknadens innhold og form

Kravet om at søknaden skal være undertegnet i første ledd foreslås fjernet, siden elektronisk innlevering vil erstatte søknader levert på papir. Forslag til nytt punkt 7, første ledd:

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Søknaden må være fullstendig utfylt med fyllestgjørende begrunnelse.

Andre ledd, som stiller krav til innsendelse av ligningsattest som dokumentasjon på personnummer, utgår i sin helhet, da det kan gi et feilaktig inntrykk av at inntekt vektlegges ved tildeling. For øvrig vil alle krav til dokumentasjon fremgå av søknadsskjemaet, og det anses derfor som unødvendig å fastsette annet i forskriften enn at søknaden må være fullstendig utfylt.

Til punkt 8 Søknadsbehandling, innstilling og tildeling

Tredje ledd foreslås fjernet. Dette leddet slår i dag fast at søknader fra billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer skal mottas og registreres i henholdsvis Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer. Dette er ikke en hensiktsmessig ordning når det innføres elektronisk søknadsforvaltning. Departementet legger til grunn at alle stipendsøknader bør sendes inn og behandles i samme elektroniske søknadssystem hos Norsk kulturråd, siden det vil gjøre forvaltningen av stipendordningene mer enhetlig og gi en bedre oversikt og kontroll. Dagens praksis bør endres i henhold til dette når Kulturrådets system for elektronisk søknadsbehandling er implementert.

Fjerde ledd, andre punktum foreslås fjernet, da forskriften skal befatte seg med overordede retningslinjer og det derfor ikke er behov for å omtale veiledningen for stipendkomiteene.

Til punkt 8.1 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

I åttende ledd strykes bokstavene a) til f) som beskriver hva utvalgets møteprotokoller skal inneholde, med den begrunnelse at forskriftens bestemmelser skal være av overordnet art og i mindre grad fastsette administrative detaljer. I punkt 8.2.3 strykes første ledd og bokstavene a) til f) i tredje ledd av samme årsak.

Til punkt 9 Klageadgang

Andre ledd endres for å harmonisere forskriftens ordlyd med bestemmelsen som fremgår av lovforslaget om Norsk kulturråd, som har vært på høring med høringsfrist 1. september 2012. Nytt andre ledd vil da lyde slik:

Det er ikke adgang til å klage over det kunst- og kulturfaglige skjønn.

Siste ledd i punkt 9 strykes fordi klageretten allerede er fastslått i første ledd.

Til punkt 11 Konsekvenser av misvisende informasjon eller manglende overholdelse av betingelser

Nåværende henvisning i siste ledd til bevilgningsreglementets § 17 er foreldet og erstattes derfor med følgende tekst:

I henhold til Stortingets bevilgningsreglement § 10 har tilskuddsforvalteren adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.

Til punkt 13.1 Formål

Første ledd endres for å harmonisere formålsformuleringene for de ulike arbeidsstipendene. Henvisningen til arbeid med prosjekt og fordypningsoppgaver fjernes, siden begge deler er omfattet av formuleringen ”kunstnerisk virke”, og bruken av ordet ”prosjekt” i formålsformuleringen kan bidra til å svekke distinksjonen mellom stipend- og prosjektstøtteordninger. Ny formålsformulering lyder slik:

 

Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Punktets siste ledd, som omtaler støtte til omskolering av ballettdansere, foreslås fjernet. Formuleringen kan tolkes slik at stipendet kan gå til omskolering til både kunstnerisk og ikke-kunstnerisk virksomhet. Den generelle formålsformuleringen utelukker ikke at stipendet kan gis til dansekunstnere eller andre som går over fra utøvende til skapende virksomhet, og en omtale av muligheten for omskolering er derfor ikke nødvendig her.

Til punkt 13.5 Krav til rapportering

Gjeldende forskrift slår fast at rapporteringsfristen er 15. oktober. Datoen foreslås fjernet, jf. kommentar til endring i punkt 20.6 tredje ledd, første punktum nedenfor.

Til punkt 13.6 Permisjoner ved fødsel/adopsjon

Det foreslås at bestemmelsen utgår i sin helhet og erstattes med følgende:

13.6 Permisjon ved fødsel, adopsjon og sykdom

Arbeidsstipendiater har rett til permisjon fra stipendet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, jf. folketrygdlovens regler som gjelder for frilansere om rett til permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, men med den begrensning at permisjon ikke gis for mer enn 52 uker. Permisjonens varighet må være overensstemmende med det valg som er meldt folketrygden/annen arbeidsgiver og kan ikke senere endres. 

Arbeidsstipendiater har, med de begrensninger som følger av folketrygdloven, også rett til permisjon ved sykdom.

Søknad om permisjon eller melding om sykdom skal sendes sekretariatet for Utvalget.

Detaljer vedrørende rutiner og tidspunkter er fjernet for å holde informasjonen i forskriften på et overordnet nivå. Departementet mener prinsipielt at informasjon om rutiner og lignende bør nedfelles i retningslinjer som fungerer som et supplement til forskriftens overordnede bestemmelser, og som kan endres når det er nødvendig.

Retten til permisjon ved sykdom er ikke nevnt i gjeldende forskriftstekst, men foreslås omtalt i den nye forskriftsteksten.

Til punkt 14.4 Målgruppe/vilkår for tildeling

Første ledd, første punktum endres for å harmonisere omtalen av målgruppen med formuleringen i punkt 14.1 Formål. Nytt punkt 14.4 vil lyde slik:

Ordningen er opprettet for kunstnere som er i en etableringsfase og som ikke er over 35 år det året søknaden sendes inn.

Til punkt 20.2 Betingelse for søknad/tildeling

Punkt 20.2 utgår i sin helhet og erstattes med følgende:

20.2 Utfasing av garantiinntekt                                                                       
Stortinget har vedtatt at garantiinntektsordningen skal utfases fra og med 2013. Alle ledige hjemler skal omdannes til stipend. Kunstnere som er tildelt garantiinntekt før 2013 vil beholde denne så lenge de oppfyller kravene. Innehavere av garantiinntekt som er under 57 år kan søke om å få garantiinntekten omdannet til stipend for etablerte kunstnere, mens innehavere som er 57 år eller eldre kan søke om å få garantiinntekten omdannet til seniorstipend.

Departementet vil understreke at dagens innehavere av garantiinntekt beholder denne inntekten så lenge de oppfyller kravene. Det er likevel slik at de nye stipendordningene er gunstigere enn garantiinntekten med hensyn til avkortingsregler og mulighet for å ha egeninntekt, og at det dermed er sannsynlig at en del GI-mottakere vil se seg tjent med å få garantiinntekten omdannet til et av de nye stipendene. Denne muligheten ønsker departementet å åpne for.

Til punkt 20.3 Garantiinntektens størrelse

Punkt 20.3 ledd endres til følgende:

Garantiinntektens maksimumsbeløp fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.

Henvisningen til statens regulativ foreslås fjernet. Garantiinntekten har lenge vært knyttet til lønnstrinn 1 i regulativet, men dette lønnstrinnet er nå fjernet. Departementet mener at det ikke lenger er hensiktsmessig å forskriftsfeste at beløpsfastsettelsen skal knyttes til lønnsregulativet.

Til punkt 20.4 Beregning av garantiinntekt til utbetaling

Punkt 20.4 andre ledd endres til følgende:

       Fribeløpet tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden.

Punktet forenkles ved at beskrivelser av tidligere og ikke lenger gjeldende regler for fribeløp tas ut.

Til punkt 20.5 Varighet

Første ledd, første punktum endres slik:

En kunstner som er tildelt statens garantiinntekt for kunstnere, beholder retten til denne inntekten til og med den måneden vedkommende fyller 67 år, med mindre retten til garantiinntekt tapes etter reglene i punkt 10 og 11.

Den nåværende henvisningen til folketrygdens pensjonsalder foreslås erstattet med en spesifikk aldersgrense, siden folketrygdens pensjonsalder ikke er fast.

Punktets siste ledd strykes, siden forskriften slår fast at nåværende GI-mottakere beholder retten til denne inntekten til fylte 67 år, og at disse dermed ikke berøres av den vedtatte utfasingen av ordningen.

Til punkt 20.6 Betingelse for å motta garantiinntekt, krav til rapportering

Tredje ledd, første punktum endres slik:

En kunstner som er tildelt garantiinntekt, plikter på anmodning fra Utvalget å sende inn årlig rapport på fastsatt skjema og innen fastsatt frist. 

Gjeldende forskrift slår fast at rapporteringsfristen er 15. oktober. 15. oktober er en lite hensiktsmessig frist siden rapporten fra GI-mottakerne skal inneholde ligningsattest, noe som for de fleste kunstnerne ikke er tilgjengelig før ca. 20. oktober.

Til punkt 21.3 Innstillingsprosedyre og punkt 21.4 Betingelser for innstilling/tildeling

Punktene strykes i sin helhet, og erstattes med nytt punkt 21.3:

21.3 Utfasing av stipend for eldre fortjente kunstnere

Ordningen med stipend for eldre, fortjente kunstnere avvikles fra og med 2013. Ingen nye stipender vil bli tildelt etter dette, men kunstnere som har blitt tildelt stipendet før 2013, beholder dette.

Stipend for eldre fortjente kunstnere skal utfases. Det vil si at dagens mottakere beholder stipendet livet ut, men at ingen nye stipender tildeles, og at midler som frigjøres fra ordningen overføres til stipendordningen for seniorkunstnere.

Ordlyden i nåværende Punkt 21.5 Utbetaling beholdes, under nytt punkt 21.4 Utbetaling.

 

Forslag til nytt punkt 22:

22. Stipend for etablerte kunstnere

22.1 Formål

       Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

22.2 Betingelse for tildeling

       Stipend for etablerte kunstnere kan tildeles yrkesaktiv kunstner som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats.

Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten, jf. for øvrig punkt 5 i Del II Fellesbestemmelser. 

22.3 Stipendets størrelse

Stipendets størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.

22.4 Varighet og fornyelse av stipend

       Stipend for etablerte kunstnere tildeles for ti år. Stipendet kan fornyes for ytterligere ti år etter søknad. Slik fornyelse behandles av Utvalget. Vedtak om fornyelse skal foreligge innen ett år før opprinnelig stipendperiode utløper.

Stipendet bortfaller dersom mottaker fyller 67 år i løpet av stipendperioden. Stipendet opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

22.5 Andre arbeidsforhold

      Punkt 13.4 gjelder tilsvarende.

22.6 Betingelser for å motta stipend og krav til rapportering

       For å beholde retten til å motta stipendet, må kunstneren være yrkesaktiv som kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen eller fornyelsen av stipendet, foretas en vurdering av om mottakeren fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner. Slik vurdering kan også ellers skje når det finnes særlig grunn til det. Vurderingen foretas av Utvalget etter innstilling fra sakkyndige komiteer som nevnt i punkt 8.2.

       Finner Utvalget at en kunstner ikke lenger er yrkesaktiv som kunstner, faller retten til stipend bort. Det samme gjelder dersom en yrkesaktiv kunstner ikke lenger har slik tilknytning til Norge at det er naturlig å oppebære stipendet. I år fem av stipendperioden foretas en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren har hatt en gjennomsnittlig brutto årsinntekt på over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks. Ved eventuell fornyelse av stipendet, foretas tilsvarende inntektsvurdering i år 10 og år 15.

       Stipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten og inntekten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema.

Unnlater en kunstner uten gyldig grunn å sende inn slike opplysninger innen fastsatt frist, vil vedkommendes stipend bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden.

22.7 Permisjoner ved fødsel/adopsjon

      Punkt 13.6 gjelder tilsvarende.

22.8 Utbetaling

       Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Stipend for etablerte kunstnere skal gis for 10 år, med mulighet for fornyelse i ti år. Mottakeren skal få beskjed innen ett år før stipendperioden utløper om hvorvidt stipendet vil bli fornyet. Disse bestemmelsene skal sikre mottakerne forutsigbarhet.

Det legges til grunn at det nye stipendet for etablerte kunstnere skal være basert på samme faglige kvalitetskrav som garantiinntekten og at utbetalingsbeløpet skal tilsvare beløpet for maksimal årlig garantiinntekt. Avkortingsreglene som gjelder for garantiinntekten, skal ikke gjelde for stipendet for etablerte kunstnere. Dette skyldes både at reglene er kompliserte og vanskelige å administrere, og at de ikke stimulerer til at mottakerne kan tjene penger på egen kunstnerisk virksomhet eller annen relevant virksomhet. Det foreslås likevel innført et inntektstak, slik at stipendmottakere som over lengre tid har hatt høy inntekt, ikke beholder stipendet. Departementet er klar over at kunstneres inntekt kan variere sterkt fra år til år, og det foreslås derfor at inntektsvurderingen foretas på grunnlag av stipendmottakerens gjennomsnittlige inntekt de første fire årene av stipendperioden, slik at et eventuelt bortfall av stipend på grunn av høy inntekt kan skje fra og med år seks i stipendperioden. Det foreslås videre at inntektstaket skal være på seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G), som er den beløpsstørrelsen som staten legger til grunn for blant annet makismal utbetaling av sykepenger og foreldrepenger. 6G var i 2012 kroner 492 732. Stipendbeløpet vil ikke være inkludert i inntektsberegningen, det vil si at en stipendmottaker kan tjene 6G i tillegg til stipendet. Ved eventuell fornyelse av stipendet, foreslås det at samme inntektstak på 6G skal gjelde.

Et inntektstak kan bidra til å styrke stipendordningens legitimitet. Samtidig vil jevnlige inntektsvurderinger av stipendmottakerne gi økt administrasjon og ressursbruk. Et av formålene med de nye stipendordningene er å legge til rette for økt aktivitet og egeninntjening for stipendiatene, og å avskaffe avkortingsregler som medfører mye administrasjon. I lys av dette ber vi om synspunkter på hvorvidt et inntektstak vil være hensiktsmessig.

Departementet har også vurdert om inntektstak bør gjelde ved søknad om tildeling av stipend. De nye stipendordningene vil i så fall bli behovsprøvd til forskjell fra de øvrige stipendene, der det kun er kunstnerisk aktivitet og kvalitet som legges til grunn for tildelingen, jf. punkt 5. Departementet ber om synspunkter på hvorvidt de nye stipendordningene bør være behovsprøvd ved tildeling.

Forslag til nytt punkt 23:

23. Stipend for seniorkunstnere

23.1 Formål

       Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

23.2 Betingelse for tildeling

       Stipend for seniorkunstnere kan tildeles yrkesaktiv kunstner som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Stipendet kan tildeles kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret.      

Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten, jf. for øvrig punkt 5 i Del II Fellesbestemmelser.

23.3 Stipendets størrelse

Stipendets størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.

23.4 Varighet

       Stipend for seniorkunstnere tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år. Stipendet opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

23.5 Andre arbeidsforhold

      Punkt13.4 gjelder tilsvarende.

23.6 Betingelser for å motta stipend og krav til rapportering

      Punkt 22.6 gjelder tilsvarende, så langt det passer.

23.7 Utbetaling

       Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

 

Stipend for seniorkunstnere er rettet mot kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret, og skal gi mottakeren økonomisk trygghet til å ha kunstnerisk virksomhet som sin hovedbeskjeftigelse frem til pensjonsalder, dvs. til 67 år.

Betingelsene for stipendordningen samsvarer for øvrig i stor grad med stipend for etablerte kunstnere, og det vises derfor til drøftelsen under punkt 22 når det gjelder forslaget om inntektstak. Formuleringen i punkt 23.6 om at ”Punkt 22.6 gjelder tilsvarende, så langt det passer” er valgt fordi bestemmelsene i dette punktet er identiske for de to nye ordningene, med unntak av inntektsvurderinger i forbindelse med fornyelse av stipend for etablerte kunstnere. Dette er ikke relevant for seniorstipendet, fordi det ikke kan fornyes.

Ordlyden i gjeldende punkt 22 om ikrafttredelse beholdes, under nytt punkt 24.

Høringsfrist

Kulturdepartementet ber om høringssvar til det vedlagte utkastet innen 8. mai 2013.

Svar sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

                      

Med hilsen

Tore Aas-Hanssen e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                             

Kristin Solbjør
underdirektør

Høringsinstanser:

Arbeidsdepartementet

Artistorganisasjonen GramArt

Den norske Forfatterforening – DnF

Dramatikerforbundet – NDF

Forbundet Frie Fotografer – FFF

Grafill

Institutt for journalistikk

Musikernes fellesorganisasjon – MFO

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening – NFFO

Norsk filmforbund – NFF

Norsk filmkritikerlag

Norsk Komponistforening – NKF

Norsk kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Oversetterforening - NO

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund – NSF

Norske arkitekters landsforbund - NAL

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - NBU

Norske Billedkunstnere – NBK

Norske Dansekunstnere – NoDa

Norske Filmregissører

Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforbund

Norske Kunsthåndverkere - NK

Norske Scenografer

Rådet for folkemusikk og folkedans

Sametinget

Samisk kunstnerråd

Unge Kunstneres Samfund

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere