Høring – endringer i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Resultat: FOR-2011-08-15-838 Forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2010

Vår ref.: 200801628-/KEH

Høring – endringer i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Utkastet er basert på forslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i brev 16. juni 2010 med vedlegg. Kopi av brevet vedlegges. I tillegg følger kopi av ettersendt fellesuttalelse fra NAV Aa-registeret og NAV Utland 22. april 2009 og brev fra Sjøfartsdirektoratet 19. desember 2007.

 

1 Innledning og bakgrunn

I mars 2006 ble det sendt på høring et forslag til ny forskrift om meldeplikt til Aa-registeret. 25 instanser avga høringsuttalelse. Særlig var det svært ulike oppfatninger av hva meldeplikten for sjøfolk burde omfatte. Fra sjøfartens organisasjoner ble det argumentert for en enklere måte for rapportering av arbeidsforhold til sjøs, blant annet med sikte på å åpne for elektronisk melding til registeret.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og NAV Utland (nå NAV Internasjonalt) hadde sterke innvendinger mht. at det i høringsnotatet ble reist spørsmål om melding om skifte av fartøy innen samme rederi kunne utgå. På denne bakgrunn ble det i den nye forskriften 18. august 2008 fortsatt stilt krav om angivelse av fartøystilknytning, inkludert endring av fartøy, i meldingene fra arbeidsgiver.
Den nye forskriften innebar etter dette i første rekke en modernisering og opprydding i forskriften om meldeplikt til arbeidstakerregisteret. Et overordnet hensyn var at meldeplikten skal være enkel å forholde seg til for arbeidsgiverne, blant annet gjennom å fjerne eventuelle tvil om meldepliktens omfang. Forskriften innebar også en samordning av meldeplikten med meldeplikten til SFU etter ligningsloven § 6-10 for å unngå meldeplikt til begge registre for samme arbeidstaker.

Ved ansettelse av sjøfolk skal det foretas mønstringskontroll etter forskrift 25. november 1988 nr. 940. Melding til Aa-registeret om ansettelser skal derfor etter reglene framsendes via kontrollmyndighetene, som viderebefordrer meldingen til Aa-registeret etter at kontroll er foretatt. Dette er en hovedhindring for å kunne åpne for elektronisk innrapportering i maritime arbeidsforhold.

Arbeids- og velferdsdirektoratets endringsforslag innebærer at meldinger om fartøystilknytning og framsendingsprosedyren via maritim kontrollmyndighet utgår. Samtidig omdisponeres regelstoffet i Aa-forskriften §§ 5 og 6.

2 Endringsforslaget

2.1  Fartøysinformasjon

Som nevnt skal det etter gjeldende forskrift i alle tilfelle rapporteres om navnet på det fartøy arbeidstakeren er om bord på og om senere endringer av fartøy.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at man etter drøfting mellom NAV Aa-registeret, NAV Internasjonalt, Sjøfartsdirektoratet og SFU har kommet fram til at det bare er behov for opplysninger om hvilket skipsregister (NOR, NIS, utenlandsk) fartøyet er registrert i og i hvilken fart det går (innenriksfart, utenriksfart, turistskip eller oljeboring). Meldinger om inntak i tjeneste kan derfor begrenses til å angi hvilket skipsregister det dreier seg om og typen fart, og endringsmeldinger kan begrenses til skifte av register eller type fart. Endringsforslaget bygger på denne avgrensningen av meldeplikten.

2.2  Forholdet til maritim tjenestekontroll

NHD/Sjøfartsdirektoratet foreslo i 2009 at mønstringskontrollen i sin nåværende form skulle utgå og forskrift 25. november 1988 nr. 940 oppheves. Etter en slik endring vil inntaksmeldinger kunne sendes direkte til Aa-registeret. Blant annet på grunn av synspunkter fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i høringsrunden (innvendingene gjaldt ikke forholdet til Aa-forskriften) er denne endringen så vidt vites utsatt til 2012. Arbeids- og velferdsdirektoratet har likevel foreslått at det allerede nå foretas endringer i Aa-forskriften som antesiperer omleggingen.

I den forbindelse vises det til at ”koblingen mellom rapportering til maritimt Aa-registeret og kontroll av maritime tjenester (tidligere mønstringskontroll) ikke har noen reell funksjon i dagens rapporteringsløsning samt at det er kommet signaler om at offentlig kontroll slik ordningen fungerer i dag skal avvikles.” Det framgår at endringen i Aa-forskriften ikke er avklart med Sjøfartsdirektoratet.

2.3  Omdisponering av reglene

I gjeldende Aa-forskrift omhandler § 5 meldeplikten for arbeidstakere på land og på kontinentalsokkelen, mens § 6 omhandler meldeplikten i maritime tjenesteforhold. Denne oppdelingen kan ha visse fordeler, men innebærer på den andre siden at de samme regler i en viss utstrekning er tatt inn i begge paragrafer.

Arbeids- og velferdsdirektoratets forslag til endringer i Aa-forskriften innebærer at det prinsipielle pålegget om meldeplikt blir å finne i § 5 for alle arbeidstakere, mens § 6 omhandler det nærmere innholdet av meldeplikten. Derved unngås at regelstoff gjentas. Omdisponeringen av regelstoffet må blant annet ses på bakgrunn av de foreslåtte forenklingene i meldeplikten for arbeidstakere til sjøs, som legger til rette for en større grad av felles behandling.

I forbindelse med omdisponeringen foreslås også enkelte endringer i forskriften § 3.

3 Arbeidsdepartementets vurdering

Som allerede nevnt, er det i tidligere høringsrunder reist spørsmål om meldinger om skifte av fartøy kan utgå, blant annet på bakgrunn av at rederier etter søknad om dette kan bli fritatt for plikten til å melde slike endringer (med mindre de medfører endring av type fart eller skipsregister). Arbeidsdepartementet finner at en slik endring representerer en forenkling både for de berørte arbeidsgivere og for Aa-registeret, og vi antar at endringsforslaget bør følges opp, med forbehold for at brukerne av registeret etter en fornyet vurdering kommer til at registeret likevel bør gi opplysning om hvilket fartøy arbeidstakeren befinner seg på. I den forbindelse peker vi på at det ut fra personvernhensyn er ønskelig at registreringen av opplysninger begrenses til det som er nødvendig for å tjene offentlige myndigheters behov ved deres oppgaveløsning.

Når det gjelder forslaget om å sløyfe prosedyren med framsending av inntaksmeldinger via maritim kontrollmyndighet, antar departementet i utgangspunktet at denne endringen bør utstå inntil eventuelle endringer i mønstringskontrollen er gjennomført. Vi vil imidlertid framheve at en slik endring vil medføre at NAV Aa-registeret vil kunne tilby elektronisk innrapportering også for maritime arbeidsgivere/arbeidsforhold. En slik løsning vil gjøre at innrapporteringen til registeret går langt raskere enn i dag.

Det nevnes at 95 % av meldingene om arbeidstakere på land gis elektronisk, mens meldinger om arbeidstakere til sjøs utelukkende gis ved manuelt utfylte blanketter. Det framtrer som ønskelig å endre denne situasjonen. I forhold til det tverretatlige prosjektet EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgivere), som tar sikte på en felles innrapportering fra næringslivet til det offentlige, vil det være av stor betydning at det legges til rette for dette gjennom en harmonisering av reglene for rapportering av arbeidstakere på land og arbeidstakere til sjøs, hvilket i hovedsak innebærer en forenkling av rapporteringen til maritimt Aa-register. Elektronisk innrapportering av arbeidsforhold til sjøs er for øvrig allerede hjemlet i forskriften § 6 nr. 5 første ledd. Det kan i tillegg pekes på at dagens prosedyre i praksis ofte fører til at arbeidsgiver er usikker på når meldinger skal gå via kontrollmyndigheten og når de skal gå direkte til Aa-registeret.

Vi ber på denne bakgrunn om høringsinstansenes syn mht. om framsendingen av Aa-meldinger via kontrollmyndigheten kan utgå, uavhengig av endringene i det maritime kontrollsystemet.

De aktuelle forslagene vil hovedsakelig innebære redusert belastning for maritime arbeidsgivere ved at antall endringsmeldinger reduseres og ved at meldingsgangen eventuelt forenkles. Omdisponeringen av nåværende §§ 5 og 6 kan i tillegg medføre at regelverket generelt blir mer oversiktlig.

Departementet viser til for øvrig til utkastet til endringer i Aa-forskriften og ber om merknader innen 13. desember 2010. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@ad.dep.no) til departementet i Wordformat (eller tilsvarende).

Med hilsen
Ingar Kompelien (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                      Knut E. Holm
                                                                      seniorrådgiver

 

Vedlegg

Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Det norske maskinistforbund
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NAV Internasjonalt
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Rederienes Landsforening
 • Sentralskattekontoret for utenlandssaker
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømannsforeningenes Landsforbund
 • Skattedirektoratet
 • Skipsregisterene
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Til toppen