Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag om en kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en kildeskatteordning for personer bosatt i utlandet som arbeider i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.07.2017

Vår ref.: 17/2342 SL MarB/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en kildeskatteordning for personer bosatt i utlandet som arbeider i Norge.

For de som inngår i kildeskatteordningen, skal lønnsinntekter skattlegges etter en bruttometode med en fast sats. Det gis ikke noen fradrag i ordningen. Skatten vil bli fastsatt fortløpende ved arbeidsgivers skattetrekk og påfølgende melding til Skatteetaten.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 7. juli 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tinvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Martin Børresen
                                                                          lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Til toppen