Høring- forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen

Næring- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføring av prosedyreforordningen på høring. Forslaget gjelder gjennomføring i norsk rett av endret avtale mellom EFTA-statene om opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 3 del II. Lovforslaget gjelder selve gjennomføringen av de nye prosedyrereglene i norsk rett. Gjennomføringen forutsetter at EØS-komiteen fatter vedtak om innlemmelse av reglene i EØS-avtalen. Opprinnelig høringsfrist var satt til 3. august 2018. Etter anmodning fra flere aktører har departementet imidlertid besluttet å utsette høringsfristen til 31. august 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2018

Vår ref.: 18/1600

Opprinnelig høringsfrist var satt til 3. august 2018. Etter anmodning fra flere aktører har departementet imidlertid besluttet å utsette høringsfristen til 31. august 2018.

Høringsbrev - endring i lov om offentlig støtte - gjennomføring prosedyreforordningen.pdf

Departementene

Statsministerens kontor

 

Brønnøysundregisteret

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 

Direktoratet for økonomistyring

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Skattedirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Fylkeskommuner

Kommuner

 

Handelshøyskolen BI

Nord Universitet

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole NHH

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

OsloMet – Storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet

 

Akademikerne

Delta

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

UNIO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Virke

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO

Finans Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Advokatforeningen

Enova

Finanstilsynet

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken

KS Bedrift

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

SIVA- Selskapet for industrivekst SF

Sparebankforeningen

 

Regjeringsadvokaten

Norges Forskningsråd

Norsk industri

Advokatforeningen

Den norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

 

Arntzen De Besche Advokatfirma AS

Advokatfirmaet BA-HR DA

Advokatfirma Dla Piper Norway DA

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Kluge Advokatfirma DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Wikborg Rein

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Bull & Co Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS

Føyen Advokatfirma DA

Kpmg Law Advokatfirma DA

Kvale Advokatfirma DA

Oslo Economics

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS