Høring – forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.07.2016

Vår ref.: 16/1239 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav. Det foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og  skatteoppkreverkontorene. Videre foreslås det endringer i rentesatsen ved tilbakebetaling av eiendomsskatt, samt endringer i dekningsrekkefølgen ved motregning av skatte- og avgiftskrav.  

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

Høringsfristen er 5. juli 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                              Hilde Slupphaug
                                                                              seniorskattejurist

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Huseierforbund

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet