Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsbrevet frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene omhandler voksnes rett til videregående opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, mandatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), tegnspråkopplæring i grunnskolen samt frukt- og grønnsaksordning i grunnskolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2007

Resultat:

Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsbrevet frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene omhandler voksnes rett til videregående opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, mandatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), tegnspråkopplæring i grunnskolen samt frukt- og grønnsaksordning i grunnskolen.
(12.10.2007)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 40 (2007–2008) 14. mars 2008 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.

 

Vår ref.: 200704838

HØRING – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. Forslagene omfatter endringer på følgende områder: Rett til videregående opplæring for voksne født etter 1. januar 1978, lovbestemmelsene om tilpasset opplæring og spesialundervisning, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, mandatet til Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), tegnspråkopplæring i grunnskolen, skoleeieres plikt til å ha frukt- og grønnsaksordning.

Høringsnotat og forslag til lovtekst er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen mandag 10. desember 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.


Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege Johansen
avdelingsdirektør

Liste over høringsinstanser:

Barneombudet
Departementene
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede – UNIO
Kommunene
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – KS
Kristne friskolers forbund
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærerorganisasjonene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk Montesorri Forbund
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk skolelederforbund
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Næringslivets hovedorganisasjon – NHO
Private grunnskoler
Private skoler med rett til statstilskudd
Riksrevisjonen
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet – UDI
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS