Høringer

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kompetansekrav for undervisning m.m.

Departementet foreslår at det for lærere skal stilles krav til relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Forslaget inneholder konkrete tilpasninger i forhold til enkelte trinn/fag og i forhold til dagens lærere slik at de nye kravene skal kunne gjennomføres på en best mulig måte i skolene. Videre foreslås bl.a. en ny bestemmelse for å regulere ev. fylkeskommunale videregående opplæringstilbud i utlandet samt innføring av rett til inntil to år ekstra opplæring i særlige tilfeller for elever ved private videregående skoler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2011

Vår ref.: 201005135

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til
endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot
(privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat foreslås å:
- Innføre krav om kompetanse for undervisning i opplæringslova og privatskolelova
- Innføre bestemmelser i opplæringslova om fylkeskommunal norsk videregående opplæringstilbud i utlandet
- Innføre rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler i privatskolelova
- Endre bestemmelsene i opplæringslova og privatskolelova om politiattest, bl.a. ved bestemmelser om politiattest for skolelignende aktivitetstilbud.
- Endre bestemmelsene i opplæringslova om tilsyn som en oppfølging av generelle endringer i tilsynsordning i kommunelov.

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende
adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste
over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere
om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.


Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no
innen 10. januar 2011. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på
www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format og ikke som skannede PDF-filer.


Med hilsen

Kjetil Moen (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver


 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Akademikerne
Aktive foreldre
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon (MFO - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)