Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kompetansekrav for undervisning m.m.

Departementet foreslår at det for lærere skal stilles krav til relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Forslaget inneholder konkrete tilpasninger i forhold til enkelte trinn/fag og i forhold til dagens lærere slik at de nye kravene skal kunne gjennomføres på en best mulig måte i skolene. Videre foreslås bl.a. en ny bestemmelse for å regulere ev. fylkeskommunale videregående opplæringstilbud i utlandet samt innføring av rett til inntil to år ekstra opplæring i særlige tilfeller for elever ved private videregående skoler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2011

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at det for lærere skal stilles krav til relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Forslaget inneholder konkrete tilpasninger i forhold til enkelte trinn/fag og i forhold til dagens lærere slik at de nye kravene skal kunne gjennomføres på en best mulig måte i skolene.

Videre foreslås en bestemmelse som regulerer eventuelle fylkeskommunale norske videregående tilbud i utlandet. For elever ved private videregående skoler foreslås innført en rett til utvidet opplæringstid i særlige tilfeller tilsvarende det som allerede finnes for elever ved fylkeskommunale skoler. Videre foreslås innført regler om politiattest ved skolelignende aktivitetstilbud som sommerskole, justeringer i reglene om politiattest for øvrig i forbindelse med ny politiregisterlov, samt en oppdatering av tilsynsbestemmelsen i tråd med generelle justeringer av tilsynsordningen i kommuneloven.
(20.10.2010)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la 15. april 2011 i Prop. 96 L (2010–2011) frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Bortsett fra forslaget om å innføre krav om relevant kompetanse i undervisningsfag inkl. forslag angående tilsetting på vilkår, er høringens forslag behandlet i denne lovproposisjonen. Forslagene vedrørende kompetansekrav og tilsetting på vilkår er behandlet i kapittel 3 og 4 i Prop. 84 L (2011–2012), som regjeringen la frem 13. april 2012. Lenke til de to proposisjonene finnes nedenfor. Ved å følge disse lenkene vil man finne nye lenker til den videre saksgangen i Stortinget.