Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. I tillegg foreslås en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever, samt et forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Resultat:

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. I tillegg foreslås en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever, samt et forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
(04.10.2011)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 158 kB)

Høringsnotat – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil; 1,1 MB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 13. april 2012 i Prop. 84 L (2011–2012) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslagene angående organisering av innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever og innføring av lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er behandlet i proposisjonens kapittel 5 og 6.

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslaget vedrørende nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen er behandlet i proposisjonens kapittel 10.

Lenke til ovennevnte proposisjoner finnes nedenfor. Ved å følge lenkene vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.