Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. I tillegg foreslås en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever, samt et forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Resultat:

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. I tillegg foreslås en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever, samt et forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
(04.10.2011)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 158 kB)

Høringsnotat – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil; 1,1 MB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 13. april 2012 i Prop. 84 L (2011–2012) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslagene angående organisering av innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever og innføring av lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er behandlet i proposisjonens kapittel 5 og 6.

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslaget vedrørende nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen er behandlet i proposisjonens kapittel 10.

Lenke til ovennevnte proposisjoner finnes nedenfor. Ved å følge lenkene vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.


 

Vår ref.: 201104525

Høring – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat foreslås å:
     - Innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen
     - Innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever
     - Innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 3. januar 2012.

Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format og ikke som skannede PDF-filer.


Med hilsen

Hege Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør
Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Akademikerne
Aktive foreldre
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforening Spekter
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)