Høring — NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet

Avgitt til Justis- og politidepartementet 18. mai 2005. Det videre arbeidet følges opp i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2005

  • Høringsfrist: 30.12.2005
  • NOU 2005:8 avgitt til Justis- og politidepartementet 18. mai 2005
  • Det videre arbeidet følges opp i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsuttalelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Utenriksdepartementet
Landbruk- og matdepartementet
Finansdepartementet
Fylkesmannen i Aust- Agder
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen Nord – Trøndelag
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Asker kommune
Agdenes kommune
Aurskog Høland Kommune
Averøy kommune
Bamble kommune
Bergen kommune
Flora kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Giske kommune
Gloppen kommune
Hamar kommune
Hå kommune
Karmøy kommune
Klæbu kommune
Kongsberg kommune
Kristiansand kommunevedlegg 1
Kvam kommune
Kåfjord kommunevedlegg 1
Lier kommune
Lørenskog kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Mosvik kommunevedlegg 1
Namsos kommune
Narvik kommune
Nedre Eiker kommune
Nore og Ulvdal kommune
Orkdal kommune
Oslo kommune
Rennebu kommune
Randaberg kommune
Risør kommune
Rælingen kommune
Røyrvik kommune
Samnanger kommune
Sande kommune
Sarpsborg kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Sola kommune
Stange kommune
Stavanger kommune
Tjeldsund kommune
Tranøy kommune
Trondheim kommune
Vanylven kommune
Vestvågøy kommune
Øvre Eiker kommune
Rådet for funksjonshemmede Bydel Frogner
Råd for funksjonshemmede i Frogn kommune
Råd for funksjonshemmede i Sel kommune
Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede i Hordaland
Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede i Nordland
Mandal kommunale råd
Akershus fylkeskommune
Aust Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Oppland fylkeskommunevedlegg 1
Sør Trøndelag fylkeskommune
Nord Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Vestfold fylkekommune
Rogaland fylkeskommune
Vest Agder fylkeskommune
Høyesterettskontor
Barneombudet
Arbeidstilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingsombudet
Forbrukerrådet
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Direktoratet for naturforvaltning
Jernbaneverket
Avinor
Døveprosten
Den norske kirke
Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering (SKUR)
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Advokatforeningen
Husbanken
Standard Norge
Norges Ergoterapeuters forbund
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Bergenvedlegg 1
Universitet i Oslo
Universitetet i Oslo, institutt for menneskerettigheter
NTNU
Samskipsnadsrådet
Handels og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO
NAVO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Andelslag for borgerstyrt personlig assistansevedlegg 1vedlegg 2
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Designråd
Senter for design og arkitektur og bygningsmiljø
Norges Arkitekters landforbund
Norske Landskapsarkitekters forening
Statens arbeidsmiljøinstitutt
NBBL
ISSAC Norge
OBOS
Vestlandske Blindeforbund
Norsk Pensjonistforbund
Offentlig utvalg for blindeskrift
Menneskerettsalliansen
Norges idrettsforbund og olympiske komite
Autismeforeningen
Borgerettsstifelsen stopp diskriminering
Uttalelser fra flere forbund for funksjonshemmmede
HIV Norge
Interessegruppefor synshemmede EDB-brukerevedlegg 1
Synshemmede Akademikeres forening
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Afasiforbundet
Cerebral Parese-Foreningen
Dysleksiforbundet i Norge
Foreningen for Muskelsyke
Hørselshemmedes Landsforbund
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for synshemmede
Mental Helse Norge
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Lymfødemforening
Ryggforeningen i Norge
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
KABB, Kristent arbeid blant blinde og svaksynte
Kreftforeningen