Forsiden

Høringssvar fra Nord universitet

Høringsuttalelse fra Nord universitet

Dato: 15.03.2016

Svartype: Med merknad

Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra - Svar fra Nord universitet

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 11. januar i år om rapporten Kunnskapsdepartementet sett utenfra (Gjedrem-utvalget). Høringsuttalelse fra Nord universitet ble behandlet på styremøte 9. mars.

 

Rapporten fra Gjedrem-utvalget er en nyttig gjennomgang av hvordan den sentraladministrative styringen av kunnskapssektoren er organisert. I en tid da bl.a. universitets- og høgskolesektoren gjennomgår store endringer gjennom fusjoner, er det rimelig også å se nærmere på effektivitet og styring av kunnskapssektoren på nasjonalt nivå.

 

Rapporten er stort sett formulert på et svært prinsipielt nivå, og tar bl.a. utgangspunkt i organisasjonstyper. I en videre prosess for å vurdere effektiv organisering og styring er det viktig å gå mer inn på hvilke oppgaver som skal løses, og hvilke tjenester som skal ytes av de organer som skal virke på sentralt nivå i kunnskapssektoren. Innenfor høyere utdanning er det viktig å få fram utdanningsinstitusjonenes behov for tjenester, og hvordan disse kan organiseres på en best og mest mulig effektiv måte.

 

Følgende er vedtatt i styret ved Nord universitet:

 

Styret har følgende merknader til forslag i Gjedrem-utvalgets rapport om organisering av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren:

 

  • Nord universitet er enig i at det er behov for en gjennomgang av de mange nasjonale organene innenfor høyere utdanning, med henblikk på bedre samordning og eventuelt sammenslåing. Ikke minst gjelder dette de ulike organene som arbeider med ulike sider ved digitalisering av høyere utdanning og forskning (bl.a. Uninett, FSAT, Norgesuniversitet og CRIStin). I en slik gjennomgang er det viktig å ta utgangspunkt i hvilke oppgaver og tjenester som skal ivaretas.
  • Nord universitet er enig i at NOKUT som tilsynsorgan og Universitets- og høgskolerådet (UHR) som interesse- og samarbeidsorganisasjon, har så særegne roller at det ikke er aktuelt å vurdere sammenslåing av disse med andre nasjonale organer.
  • UHR omtales i rapporten som et uavhengig interesseorgan for sektorens institusjoner. Dette er en noe snever beskrivelse av UHRs rolle. UHR er et samarbeidsorgan for universitetene og høgskolene som skal bidra til fremme koordinering innenfor UH-sektoren og med andre nasjonale aktører, og skape møteplasser mellom UH-sektoren i Norge og nasjonale myndigheter, og nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø.
  • Når det gjelder NOKUT, er det viktig å rendyrke tilsynsfunksjonen, jf. forslag fra UHR til departementet om at UHRs utenlandsavdeling bør overføres til FSAT, bl.a. som ledd i å etablere et nasjonalt system for opptak av internasjonale studenter.
  • I forslaget om å samle ulike organer i et felles forvaltningsorgan foreslår utvalget å flytte etatsstyringen fra departementet til forvaltningsorganet. Dette vil i praksis innebære at det etableres et direktorat for høyere utdanning som et byråkratiserende mellomledd i styringen av høyere utdanning. Nord universitet er imot at det etableres et slikt direktorat. Det er viktig med autonome utdanningsinstitusjoner og åpen dialog mellom de sentrale myndighetene (departementet) og institusjonene. Dette trekkes også fram i internasjonale sammenhenger som et positivt trekk ved norsk universitets- og høyskolesektor. Strukturreformen har dessuten redusert antallet utdanningsinstitusjoner vesentlig, noe som også taler mot behovet for et direktoratlignende styringsnivå mellom departementet og utdanningsinstitusjonene.
  • Det foreslås i rapporten at Utdanningsdirektoratet bør få en sterkere og mer formalisert faglig rolle i utviklingen av lærerutdanningen. Nord universitet er uenig i at lærerutdanningen skal ha en styringsmessig særstatus ved at Utdanningsdirektoratet, som har ansvar for grunnutdanningene, skal gis spesiell innflytelse på denne utdanningen. For å lykkes med de nye femårige lærerutdanningene er det avgjørende at lærerutdanningen er en fullt integrert del av utdanningsvirksomheten ved universitetene og høyskolene. Koordinering mellom lærerutdanning og skole kan bl.a. sikres gjennom rammeplaner.

 Nord universitet er enig i at også SIU må vurderes i en gjennomgang av organiseringen av kunnskapssektorens sentraladministrative oppgaver. Universitetet er uenig i forslaget om å overføre godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT til SIU. Dette henger nøye sammen med opptak til høyere utdanning og bør fortrinnsvis overføres til FSAT.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Bjørn Olsen

Jan Atle Toska

rektor

studie- og forskningsdirektør