Høring – strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens formål var å utarbeide en helhetlig strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Departementet mottok nylig arbeidsgruppens forslag til strategi og sender denne nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2010

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens formål var å utarbeide en helhetlig strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Departementet mottok nylig arbeidsgruppens forslag til strategi og sender denne nå på høring.
(02.07.2010)

_________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsintanser (PDF-fil)

Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning inkl. to vedlegg til strategien (PDF-fil)

Tilbud ved institusjoner for høyere samisk utdanning og forskning – vedlegg til strategien (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet la 15. mars 2011 frem Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning (2011–2014). Lenke til strategien finnes i høyre meny.