Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens formål var å utarbeide en helhetlig strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Departementet mottok nylig arbeidsgruppens forslag til strategi og sender denne nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2010

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens formål var å utarbeide en helhetlig strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Departementet mottok nylig arbeidsgruppens forslag til strategi og sender denne nå på høring.
(02.07.2010)

_________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsintanser (PDF-fil)

Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning inkl. to vedlegg til strategien (PDF-fil)

Tilbud ved institusjoner for høyere samisk utdanning og forskning – vedlegg til strategien (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet la 15. mars 2011 frem Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning (2011–2014). Lenke til strategien finnes i høyre meny.

 

Vår ref.: 200902348

Strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning – høring


Kunnskapsdepartementet ga i brev av 9. juli 2009 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe med siktemål å utarbeide en strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Departementet ba også om at det måtte arrangeres en bredt anlagt konferanse om temaet med deltakelse fra alle berørte parter. 

Departementet ga i sitt tildelingsbrev følgende mandat for arbeidet:

Arbeidsgruppen skal ha som formål å utarbeide en helhetlig nasjonal rekrutteringsstrategi til samisk høyere utdanning. Det skal legges særlig vekt på samisk lærerutdanning og samiske språk. Følgende perspektiver må være sentrale i arbeidet med å utarbeide rekrutteringsstrategi:
     • Alle de samiske språk i høyere utdanning må ivaretas.
     • Det må være et nasjonalt perspektiv på rekrutteringsstrategien.
     • Perspektivet skal være langsiktig og må omfatte alle nivåer fra barnehage til høyere utdanning.
     • Lovverk og konvensjoner både nasjonalt og internasjonalt i forhold til det samiske folks rettigheter må ligge til grunn.

Arbeidsgruppen skal ha representanter fra alle de samiske språkene som tilbys i høyere utdanning. Gruppen må ha kompetanse innenfor rekrutteringsarbeid, og gjerne også kompetanse når det gjelder fjernundervisning. Videre må arbeidsgruppens sammensetning reflektere det nasjonale perspektivet.

Sentrale dokumenter for gruppens arbeid vil bl.a. være Handlingsplan for samiske språk fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2009, St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken og St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren – rollen og utdanningen.

Den nevnte konferansen ble avholdt ved Samisk høgskole 19.–20. november 2009.

Departementet sender med dette på høring arbeidsgruppens forslag til rekrutteringsstrategi. Høringsfrist er 30. oktober 2010. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Joakim Bakke
seniorrådgiver

 

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
NOKUT      
Utdanningsdirektoratet
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Unio
Landsorganisasjonen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Utdanningsforbundet
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Skolenes landsforbund
Elevorganisasjonen
Stipendiatorganisasjonene
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utdanning.no
Private Barnehagers landsforbund
Institutt for Kristen Oppseding
Folkehøgskolerådet
Nifu Step
Gáldu
Norske Samers Riksforbund
Samerådet
Varanger Samiske Museum
Samisk Arkiv
Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift
Samenes folkeforbund
Samisk KvinneForum

Til toppen