Høring 21.02.00 - Vedlegg til høringsnotat fra OB

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

3. februar 2000

AD/34168

1. Innledning

Oslo Børs legger her frem et forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 om behandling av kurssensitiv informasjon før offentliggjøring. Forslaget er foranlediget av – og må ses i sammenheng med Kredittilsynets høringsnotat av 21. januar 2000 til begrenset revisjon av verdipapirhandelloven – tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.; et arbeid hvor Oslo Børs også har deltatt.

Børsens forslag er å harmonisere børsforskriftens bestemmelser om behandling av informasjon som ikke er offentliggjort med den endring Kredittilsynet foreslår av verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd. Formålet med forslaget er å forebygge ulovlig innsidehandel ved at børsen i større grad blir forhåndsvarslet om potensielle lekkasjesituasjoner, og skape notoritet knyttet til ansvaret ved å gi og å motta opplysninger som har betydning for handelen med de finansielle instrumentene.

Det vises til Kredittilsynets høringsnotat for så vidt gjelder bakgrunn og behov for tiltak mot ulovlig innsidehandel, og forslaget til endringer i verdipapirhandelloven.

2. Gjeldende børsforskrift §§ 5-1 og 10-1

Børsforskriften § 5-1 lyder:

"Selskapet skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til opplysninger som omfattes av kap. 5 og 6 før slike opplysninger er offentliggjort i henhold til § 23–2.

Dersom selskapet har behov for å gi noen som ikke er ansatt, tillitsvalgt eller har oppdrag for selskapet opplysninger som nevnt i kap 5 og 6, skal opplysningene meldes til børsen, sammen med opplysninger om mottageren av opplysningene etter reglene i § 23–2 fjerde ledd. Selskapet skal innhente erklæring fra mottager av opplysningene om at denne forplikter seg til å holde disse hemmelig og til ikke å foreta tegning, salg, kjøp eller bytte av aksjer i selskapet eller rettigheter til slike før opplysningene er offentliggjort etter § 23–2 eller for øvrig har tapt sin aktualitet. Det samme gjelder aksjer eller rettigheter til aksjer utstedt av selskap i samme konsern. Selskapet skal sende kopi av erklæringen til børsen.

Dersom selskapet har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for eller er i ferd med å bli kjent for uvedkommende, skal selskapet uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold til § 23–2."

§ 5-1 gjelder selskap med børsnoterte aksjer. § 10-1 har samme innhold, men gjelder låntagere med børsnoterte obligasjoner. Både omtale av gjeldende bestemmelse og forslag til endringer gjelder begge bestemmelser.

Bestemmelsenes første ledd regulerer den negative side av informasjonsplikten. For at informasjonsplikten skal kunne fylle sitt formål er det nødvendig at den informasjon som gis ikke uthules ved at det gis selektiv informasjon på et tidligere tidspunkt. Første ledd skiller seg fra taushetsplikten i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd, særlig ved at den retter seg mot utsteder og ikke enkeltpersoner, og ved at den er knyttet til opplysninger som omfattes av børsforskriftens informasjonsplikt, og ikke verdipapirhandellovens handleforbud.

Bestemmelsen må etter ordlyden trolig forstås slik at den bare gjelder opplysninger som er informasjonspliktige etter børsforskriften kap 5 eller 6. Slike opplysninger skal i utgangspunktet være offentliggjort etter disse bestemmelsene, jf børsforskriften § 23-2 første ledd. I praksis vil bestemmelsen likevel være aktuell dersom:

  • informasjonsplikten er ikke overholdt,
  • opplysningene er gitt underhånden etter børsforskriften § 23-2 fjerde ledd fordi de inneholder forretningshemmeligheter eller særlige hensyn tilsier det, eller
  • man er i en periode fra opplysningene oppstår til selskapet faktisk har oversendt dem til børsen, og børsen har videreformidlet dem. I dette ligger både selskapets faktiske utforming av melding og avsendelse, samt børsens formidling som kilder til forsinkelse.

Bestemmelsene omfatter etter sin ordlyd ikke opplysninger som ikke er informasjonspliktige, men likevel er av betydning for vurdering av aksjen. Dette kan eksempelvis tenkes i følgende situasjoner:

  • Informasjonen anses etter sin karakter ikke som "opplysninger" iht børsloven § 4-7 og børsforskriften § 5-2. For markedet eller noen markedsaktører vil selskapets vurderinger, kalkyler, prognoser og budsjetter likevel være interessant informasjon. I teori og praksis er det antatt at selskapets vurderinger, selv om de er formalisert i form av budsjett og prognoser mv, som hovedregel ikke anses å være informasjonspliktig.
  • Informasjonen er ikke tilstrekkelig "moden" til å si at informasjonsplikt foreligger. Regnskapsrapporter forutsetter for eksempel styrebehandling før det offentliggjøres, jf børsforskriften §§ 6-3 og 6-4. Også for andre opplysninger vil mer formaliserte beslutninger være påkrevet for å si at opplysningen er informasjonspliktig etter børsforskriften § 5-2 første ledd. Ofte vil også opplysninger på et tidlig stadie i en prosess mot f eks fusjon, oppkjøp, salg etc. være kurssensitivt uten at det kan sies å ha en tilstrekkelig stor sannsynlighet for gjennomføring for å si at opplysningene er informasjonspliktige.
  • Hver enkelt opplysning er ikke informasjonspliktig i seg selv fordi den ikke har stor nok betydning for kursen. Satt sammen med andre slike opplysninger (typisk due diligence) eller en meget god forhåndskunnskap, vil dette kunne gi opplysninger eller bekrefte/avkrefte antagelser, som kan gi investorer bedre grunnlag for å vurdere aksjen.

Bestemmelsen sier ikke hvem som er "uvedkommende" i forhold til informasjonen. Annet ledd forutsetter at ansatt, tillitsvalgt eller noen som har oppdrag for selskapet etter omstendighetene kan anses som vedkommende. Det samme gjelder forutsetningsvis i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd som angir taushetsplikt og rådgivningsforbud også for "den som på grunn av sin eierandel i utstederforetaket […] får kjennskap til opplysninger som nevnt i § 2-1 første ledd". Bestemmelsenes annet ledd forutsetter også at andre enn disse kan få tilgang til opplysninger "dersom selskapet har behov". Dette vil typisk kunne være aktuelt som forberedelse av transaksjoner som kjøp eller salg av virksomhet, fusjon, overtakelsestilbud på selskapets aksjer eller etc. Ofte vil det være behov for at en kontraktsmotpart eller en mulig kjøper/tegner av selskapets aksjer foretar en alminnelig gjennomgang av selskapet eller deler av det, såkalt due dilligence, for å redusere risiko knyttet til en mulig transaksjon. Bestemmelsene regulerer ikke i seg selv adgangen til å gi opplysninger til andre, men forutsetter at det eksisterer en slik adgang og angir forholdsregler i slike tilfeller. Om det i det konkrete tilfellet er adgang til å gi selektive selskapsopplysninger til noen som ikke gis til alle aksjonærer, må avgjøres etter alminnelige likebehandlingsprinsipper i allmennaksjeloven §§ 6-28 og 5-21 og børsforskriften § 23-8.

3. Endringsforslag

Formålet med bestemmelsenes annet ledd er at børsen får et forhåndsvarsel om situasjoner hvor det er større risiko for lekkasjer enn normalt, slik at børsen kan intensivere overvåkningen og gjøre eventuelt bruk av virkemidler som børspause, særlig observasjon eller suspensjon for å forebygge at aktører handler med ulik tilgang på selskapsinformasjon. Et annet formål er å skape notoritet over ansvaret knyttet til å gi og motta opplysninger både for selskapet og de som mottar opplysninger.

Verdipapirhandelloven § 2-2 tredje ledd inneholder også forholdsregler ved spredning av kurssensitive opplysninger: nemlig at foretaket skal føre lister over personer som mottar opplysninger som nevnt i § 2-1 første ledd når disse personene ikke er ansatt eller tillitsmenn i foretaket. Denne bestemmelsen bidrar også til å skape notoritet ved slik spredning av informasjon, og kan sikre beviser ved eventuelle senere undersøkelser eller etterforskning. Bestemmelsen gir imidlertid ikke børsen det forhåndsvarsel som følger av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 annet ledd. Børsen vil da ikke kunne sette i verk tiltak som intensivert overvåkning, suspensjon eller varsling overfor markedet om at verdipapiret er til særlig observasjon.

Oslo Børs foreslår på denne bakgrunn at børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 gis anvendelse både i forhold til opplysninger som omfattes av børsforskriften kapittel 5 og 6 som i dag, og til opplysninger som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd. Som det fremgår av Kredittilsynets høringsnotat er denne foreslått til å gjelde "opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederne av disse eller andre forhold som må antas å ville innvirke merkbart på kursdannelsen eller handelen med disse og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet".

Av hensyn til harmonisering av de to regelsettene vil Oslo Børs anbefale at børsforskriften endres som foreslått selv om Kredittilsynets endringsforslag for verdipapirhandelloven § 2-1 ikke skulle bli vedtatt eller blir vedtatt med en annen ordlyd enn foreslått.

Utkast til forskrift om endringer i børsforskrift av 17. januar 1994 nr. 30

I børsforskrift av 17. januar 1994 nr 17. gjøres følgende endringer:

§ 5-1 skal lyde:

"Selskapet skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til opplysninger som omfattes av kap. 5 og 6 eller verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd før slike opplysninger er offentliggjort i henhold til § 23–2.

Dersom selskapet har behov for å gi noen som ikke er ansatt, tillitsvalgt eller har oppdrag for selskapet opplysninger som nevnt i kap 5 og 6 eller verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd, skal opplysningene meldes til børsen, sammen med opplysninger om mottageren av opplysningene etter reglene i § 23–2 fjerde ledd. Selskapet skal innhente erklæring fra mottager av opplysningene om at denne forplikter seg til å holde disse hemmelig og til ikke å foreta tegning, salg, kjøp eller bytte av aksjer i selskapet eller rettigheter til slike før opplysningene er offentliggjort etter § 23–2 eller for øvrig har tapt sin aktualitet. Det samme gjelder aksjer eller rettigheter til aksjer utstedt av selskap i samme konsern. Selskapet skal sende kopi av erklæringen til børsen.

Dersom selskapet har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for eller er i ferd med å bli kjent for uvedkommende, skal selskapet uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold til § 23–2."

§ 10-1 skal lyde:

"Låntager skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til opplysninger som omfattes av dette kapittel eller verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd før slike opplysninger er offentliggjort i henhold til § 23–2.

Dersom låntager har behov for å gi noen som ikke er ansatt, tillitsvalgt eller har oppdrag for låntager opplysninger som nevnt i dette kapitlet eller verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd, skal opplysningene meldes til børsen sammen med opplysninger om mottakeren av informasjonen etter reglene i § 23–2 fjerde ledd. Selskapet skal innhente erklæring fra mottager av opplysningene om at denne forplikter seg til å holde disse hemmelig og til ikke å foreta tegning, salg, kjøp eller bytte av børsnoterte finansielle instrumenter utstedt av låntager eller rettigheter til slike før opplysningene er offentliggjort etter § 23–2 eller for øvrig har tapt sin aktualitet. Det samme gjelder aksjer eller rettigheter til aksjer utstedt av selskap i samme konsern. Låntager skal sende kopi av erklæringen til børsen.

Dersom låntager har grunn til å tro at opplysninger som nevnt i første ledd er kjent for uvedkommende eller at dette er i ferd med å skje, skal låntager uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre opplysningene i henhold til § 23–2."