Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2020

Vår ref.: 20/1803

I juni 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å utrede autismefeltet og "beslektede diagnoser som Tourettes syndrom". Utvalget overleverte NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom i februar 2020. Utvalget har drøftet tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, kartlagt og beskrevet behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette har utvalget drøftet og foreslått tiltak for å bedre det samlede tilbudet til personer med autismeforstyrrelse.

Høringsuttalelsene kan leveres digitalt på Regjeringen.no

Alle kan avgi høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Høringsfristen er 20. juli 2020.

Med hilsen

Kristin Løkke (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

 

ADHD Norge

Afasiforbundet

Aktiv mot kreft

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Autismeforeningen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

DELTA

Den norske jordmorforeningen

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Diakonforbund

Diakonhjemmet Sykehus

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for Nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Den Norske legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Foreningen for Norges døvblinde

Foreningen Spekteret

Forskerforbundet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF

Frivillighet Norge

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hjernerådet

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Mental helse

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshennede/døvblinde

Landsforeningen for slagrammede

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets distriktpsykiatriske sentra

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (med helse- og sosialfaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Landets universiteter

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Luftambulansetjenesten ANS

Lufttransport AS

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD Tourettes Syndrom og Narkolepsi

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt ledernettverk for barne- og voksenhabilitering

Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal IKT HF

Norges Farmaceutiske forening

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Forskningsråd

Norges Røde Kors

NOKUT

Norsk Barnelegeforening

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk folkehjelp

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Luftambulanse A/S

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk psykiatrisk forening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Sykehusfarmasøyters forenign

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges brannskole

Norges astma- og allergiforbund

Norsk forening for slagrammede

Norsk Pasientforening

Norsk Tourette forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo Krisesenter

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Presteforeningen

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Personskadeforbundet

Pensjonistforbundet

Recovery Norge

Redningsselskapet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – alle regioner

REK midt

REK nord

REK sør-vest

REK vst

Rådet for psykisk helse

SAFO

Sametinget

Senter for omsorgsforskning

Sintef Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

TERMIK Norge

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)