Høring av forslag om forskrift om særlige vilkår for rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere i en overgangsperiode

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring vedlagte høringsnotat med forslag om forskrift om særlige vilkår for rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere i en overgangsperiode.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.03.2024

Vår ref.: 24/110

Paramedisinerne er en ny gruppe helsepersonell. Det første kullet med bachelor i paramedisin ble ferdig utdannet i mai 2017 og 1. mai. 2022 ble paramedisinerne omfattet av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. Innføringen av autorisasjonsordningen medførte at det oppsto et skille mellom helsepersonellgruppen med bachelorgrad i paramedisin og andre helsepersonellgrupper med utdanning og gjerne langvarig yrkeserfaring innenfor akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Skillet omfattet ikke bare retten til autorisasjon som paramedisiner, men også retten til å kalle seg paramedisiner.

Som en følge av det oppståtte skillet, og i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 416 av 8. mars 2022, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det vedtas en forskrift med en overgangsordning som gir rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere med lengre yrkeserfaring innenfor paramedisin, men med annen utdanning i paramedisin enn en bachelor. Det foreslås at overgangsordningen skal begrenses til å omfatte autoriserte ambulansearbeidere og sykepleiere som har gjennomført formell utdanning i paramedisin i form av enten videreutdanning i paramedisin eller master i prehospitale tjenester. Disse må i tillegg oppfylle nærmere krav om gjennomført yrkeserfaring av et visst omfang og en viss karakter innenfor paramedisin, før autorisasjonsordningen for paramedisinere trådte i kraft 1. mai 2022.

 Høringsfristen er torsdag 7. mars 2024.

Vi ber mottakerne av dette brevet vurdere om høringsnotatet også bør sendes til etater, medlemmer osv. som ikke står på listen.

Med hilsen 

Elisabeth Salvesen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

 

Atle Gøhtesen
avdelingsdirektør

Departementene

Arbeid- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for medisinske produkter

Diskrimineringsnemnda

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsepersonellnemnda

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Høgskolen i Østfold

Høgskoler med helsefaglig utdanning

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Kreftregisteret

Landets kontrollkommisjoner

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges forskningsråd

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk helsenett SF

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Pasient- og brukerombudene

Personvernnemnda

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Senter for omsorgsforskning

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Universitetene

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Actis

ACOS AS
ADHD Norge

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

LHL Hjerneslag og Afasi
Akademikerne

Akademiklinikken

Akupunkturforeningen

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aleris Helse AS

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS
Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amnesty International Norge

Anonyme alkoholikere

Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge

Aviva Helse

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barnekreftforeningen
BarnsBeste

Bedriftsforbundet

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Bipolarforeningen

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Buddhistforbundet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken AS tannlege

Cosmo Clinic

Dedicare

Delta

Den norske Advokatforening

Den norske coachforening

Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kinesiologforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Derma hud og laser klinikk

Det Hjelper

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet
DIPS ASA

DNT – edru livsstil

Erfaringssentrum

Europharma AS

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene i Norge

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

FMR Felleskap – Menneskeverd - Rusfrihet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk

Foreningen vi som har et barn for lite

Fornebuklinikken

Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO

Frambu

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fürst medisinske laboratorium AS

Gatejuristen

Helseutvalget

HIV-Norge

Hjernerådet

Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge
Infodoc

Informasjonssenteret Hieronimus

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

Institutt for mentalisering

Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge

IRIS

Ja, det nytter

Junior- og barneorganisasjonen JUBA

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunalbanken

Kommunal landspensjonskasse

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Kreftforeningen

Kriminalomsorgen
KS

Landets private sykehus

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE

LHL
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsforeningen we shall overcome

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen

Legestudentenes rusopplysning

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillingssenteret

LISA-gruppene

MA – Rusfri Trafikk

Marborg

Matmerk

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

NA – Anonyme Narkamone

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

NORCE Norwegian Research Center AS

Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Massasjeforbund

Norges Naprapatforbund
Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norlandia

Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk forbund for hud og kroppsterapi
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Førstehjelpsråd
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening

Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo amatørbryggerlaug

Omsorgsjuss

Parat Helse

Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet

Praksiseierforeningen

Press – Redd Barna Ungdom

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Prima Omsorg

Program for helseøkonomi i Bergen

proLAR

Psykiatrialliansen BIL

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd Barna

Rettspolitisk forening

ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Røde Kors

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Sagatun brukerstyrt senter

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

Senter for seniorpolitikk

SINTEF Helse

Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

Skeiv ungdom
Spekter

Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen

Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

STAFO

Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Golden Colombia

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen iOmsorg

Stiftelsen Kraft

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet

Tannleger i privat sektor TiPS

Tekna

Teknologirådet

Trust Arktikugol
Turner Syndrom foreningen i Norge

Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse

Ungdom mot narkotika – UMN

Ung i Trafikk

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma

Volvat Medisinske Senter AS

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)