Høring av forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å videreføre midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, med enkelte endringer. Alle forslagene i høringsnotatet er midlertidige og foreslås opphevet 1. juli 2025.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2024

Vår ref.: 23/4434

For å kunne håndtere og planlegge for en situasjon med fortsatt høye ankomster er det nødvendig å vurdere å videreføre de midlertidige endringene i lovverket i en ytterligere periode, eventuelt med endringer.

I høringsnotatet foreslås det å videreføre de midlertidige reglene, med enkelte endringer og presiseringer.

For å bidra til at flere fordrevne kommer raskt i arbeid, foreslås det midlertidige endringer i yrkestransportloven som innebærer midlertidig unntak fra botidskravet ved utstedelse av kjøreseddel for ukrainske bussjåfører som fremlegger gyldig politiattest fra hjemlandet. Forslaget innebærer også særlige sikkerhetsmekanismer for politiets saksbehandling av ukrainske politiattester. Forslaget er innsnevret til kun å gjelde for persontransport med buss. Det bes særskilt om høringsinstansenes innspill til ytterligere tiltak som kan redusere mulige negative konsekvenser for passasjersikkerheten, særlig for barn og unge.

Å støtte opp under målsettingen om at flest mulig skal komme raskt ut i arbeid er et av formålene med de midlertidige endringene i lovverket. Høringsinstansene bes særlig vurdere hvordan endringsforslagene påvirker fordrevnes insentiver til å ta arbeid. Det bes også om høringsinstansenes innspill til regelverksendringer som kan bidra til at flere kommer raskt i jobb.

Det foreslås å presisere i integreringsloven at introduksjonsprogrammet avsluttes hvis deltakeren får jobb eller tilbud om jobb på tilnærmet heltid. Utover dette er endringene som foreslås i hovedsak mindre presiseringer som ikke innebærer realitetsendringer. Det bes om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen om at introduksjonsprogrammet skal inneholde et «språktilbud» bør endres til at introduksjonsprogrammet skal inneholde «opplæring i norsk».

I barnehageloven foreslås det å innføre et nytt unntak i barnehageloven fra kravet til selvstendig rettssubjekt for midlertidig godkjente barnehager. Det bes videre om hørings-instansenes syn på om det er krav i opplæringsloven og barnehageloven som nå er særlig vanskelig å oppfylle, eller som er til hinder for kommunenes evne til å gi et fullverdig opplærings- og barnehagetilbud. Det bes særlig om høringsinstansenes syn på om det er behov for midlertidige endringer i godkjenningsordningen for barnehager.

Det bes også om høringsinstansenes syn på om kapasitetsutfordringene i helsesektoren vil bli mindre om det gjøres midlertidig unntak fra retten til å stå på liste hos fastlege, og/eller enkelte unntak fra retten til helt eller delvis vederlagsfrie tjenester fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Regjeringen vil i lys av utviklingen fremover vurdere om det er behov for å foreslå andre endringer og tiltak enn de som fremgår av høringsnotatet her for å kunne ekstraordinære ankomster i 2024. Høringsinstansene oppfordres til å gi sin vurdering av om de midlertidige reglene som foreslås i høringsnotatet samlet vil være tilstrekkelig til å håndtere ankomster opp mot 120 000 i 2024.

De midlertidige reglene som foreslås videreført knytter seg til ulike departementers ansvarsområder og er utarbeidet av det enkelte fagdepartementet, men presenteres samlet for å gi et helhetlig bilde av behovet for videreføring av de midlertidige reglene som følge av de høye ankomsttallene. En oversikt over de midlertidige endringene i regelverket følger som vedlegg til dette høringsbrevet.

Fristen for å sende inn høringssvar er 31. januar 2024.

I lys av situasjonen og at det i alle hovedsak foreslås å videreføre midlertidige regler som tidligere har vært på høring, er det satt en forkortet høringsfrist for å sikre at en lovproposisjon raskt kan fremmes for Stortinget og at behovet for forskriftsendringer i medhold av eksisterende hjemler kan ivaretas.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

Med hilsen

Toril Melander Stene

Avdelingsdirektør                                                             Cecilie Uteng

                                                                                            Utredningsleder

 

 

 

 

 

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alle departementene

Alle fylkeskommunene

Alle kommunene

Alle statsforvalterene

Alle tingrett

Alternativ til Vold

Amathea- Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeiderpartiet

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Bane NOR SF

Barn av rusmisbrukere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Barnevakten

Barns rett til besteforeldre

Bergen Huseierforening

Bioteknologirådet

Bispedømme Agder og Telemark

Bispedømme Bjørgvin

Bispedømme Borg

Bispedømme Hamar

Bispedømme Møre

Bispedømme Nidaros

Bispedømme Nord-Hålogaland

Bispedømme Oslo

Bispedømme Stavanger

Bispedømme Sør-Hålogaland

Bispedømme Tunsberg

Boligmentoren

Boligprodusentenes Forening

Boreal           

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region Nord

Bufetat region Sør

Bufetat region Vest

Bufetat region Øst

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Caritas

Childwatch International

Datatilsynet

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Den norske legeforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Diskrimineringsnemda

Domstoladministrasjonen DA

DROF - Driftsoperatørforum

Elevorganisasjonen

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Entur AS  

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Flyktninghjelpen

Fokus på barnevernet

Folkehelseinstituttet

For Fangers Pårørende (FFP)

Forandringsfabrikken

Forbrukerrådet    

Forbrukertilsynet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsbygg

Forum for barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

Frelsesarmeens barne- og familievern

Fremskrittspartiet

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Friskolenes kontaktforum

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen - Kirkens Bymisjon

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim

Gatejuristen i Tønsberg

Gatejuristen Innlandet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Husbanken

Huseierne

Høyesterett

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Islamsk Råd

Jernbanedirektoratet

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet                                           

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kollektivtrafikkforeningen   

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kompetanse Norge

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Krisesentersekretariatet

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kristne Friskolers Forbund

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kystdirektoratet

Kystpartiet

Lagmannsrett, Agder lagmannsrett

Lagmannsrett, Borgarting lagmannsrett

Lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett

Lagmannsrett, Frostating lagmannsrett

Lagmannsrett, Gulating lagmannsrett

Lagmannsrett, Hålogaland lagmannsrett

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstere

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret KUN

Likestillingssenteret*

LIM-likestilling, integrering, mangfold

Longyearbyen lokalstyre

Mannsforum

Mennesker i Limbo

Mental Helse

Miljødirektoratet

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

NHO Transport                                                                                                

NITO

Norad

Nordlandsforskning

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges Byggmesterforbund (NBF)

Norges frivillighetssentraler

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Kommunistiske Parti

Norges kvinne- og familieforbund

Norges politilederlag

Norges Røde Kors

Norges røde kors ungdom

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU) - Universiteter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norgesbooking

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk fornening v/Den norske legeforening

Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Brannvern forening

Norsk Eiendom

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Lektorlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske kvinner sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Nye Veier AS

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

OBOS

Organisasjonen for barnevernforeldre

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo kommune – Byrådsavdeling for miljø og samferdsel            

Oslo krisesenter

Oslo universitetssykehus HF

Parat

Pensjonistpartiet

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet (POD)

Politiets Fellesforbund

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Politijuristene

PRESS Redd Barna Ungdom

Private barnehagers Landsforbund

Private Høgskoler - Ansgar Bibelskole

Private Høgskoler - Dronning Mauds Minne Høgskole

Private Høgskoler - Høyskolen Kristiania

Private Høgskoler - Høyskolen Kristiania

Private Høgskoler - Lovisenberg Diakonale Høyskole

Private Høgskoler - Lovisenberg Diakonale Høyskole

Private Høgskoler - NLA Høgskolen

Redd Barna

REFORM Ressurssenter for menn

Regelrådet

Regionale kunnskapssentere for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Midt

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Sør

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Vest

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Øst

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Midt-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Nord

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Vest

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Ressursgruppen Juss og Helse

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rødt

Rådet for psykisk helse

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Samfunnsbedriftene

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

SINTEF

SINTEF Byggforsk

Sivilombudet

Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering

Skatteetaten

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

SMB Norge

Sosialistisk Venstreparti

Spekter

Språkrådet

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus i Moss

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Ålesund

Statens barnheus Oslo

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlig høgskole - Forsvarets høgskole

Statlig høgskole - Høgskolen i Innlandet

Statlig høgskole - Høgskolen i Østfold

Statlig høgskole - Høgskulen i Volda

Statlig høgskole - Høgskulen på Vestlandet

Statlig høgskole - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Statlig høgskole - Politihøgskolen

Statlig høgskole - Samisk Høgskole

Statsbygg

Statsskog

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Kirkes familievern (SKF)

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Sysselmesteren på Svalbard

Tolletaten

Transportklagenemnda           

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

Unge funksjonshemmede

UNHCR Stockholm

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitet - Nord Universitet

Universitet - Norges arktiske universitet UiT

Universitet - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitet - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Universitet - OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim NTNU

Universitetsstudiene på Kjeller

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Velferdsalliansen

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

Venstre

Vergeforeningen Følgesvennen

VID vitenskapelige høgskole - Vitenskapelige høgskoler

Vitenskapelige høgskoler - Det teologiske Menighetsfakultet

Vitenskapelige høgskoler - Handelshøyskolen BI

Vitenskapelige høgskoler - Høgskolen i Molde

Vitenskapelige høgskoler - Kunsthøgskolen i Oslo

Vitenskapelige høgskoler - Norges Handelshøyskole

Vitenskapelige høgskoler - Norges idrettshøgskole

Vitenskapelige høgskoler - Norges Musikkhøgskole

Voksne for barn

Vygruppen AS                                                                                                

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Yrkestrafikkforbundet