Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2021

Vår ref.: 21/3666

Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter.

Høringsfrist er 1. oktober 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digital på regjeringen.no under «Send inn høringssvar» . Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med ovrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Ragnild Angell Holst

seniorrådgiver

Actis
Afasiforbundet i Norge
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Aldring og helse
Allmennlegeforeningen Amnesty International Norge
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Autismeforeningen i Norge

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BarnsBeste
Bipolarforeningen

Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene Den norske advokatforening
Den norske legeforening Departementene
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge Fellesorganisasjonen (FO) Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift Foreningen tryggere ruspolitikk
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Fylkesrådet for funksjonshemmede Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo Helsedirektoratet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus Ivareta – Pårørende berørt av rus

JURK
Juss-Buss Jussformidlingen Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Kreftforeningen
KS

Landets statsforvaltere
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Landsforeningen for slagrammede Landsforeningen we shall overcome Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Marborg
Mental Helse Norge MIRA-senteret

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Handikapforbund Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL) NTNU, Det medisinske fakultet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse Pensjonistforbundet
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR Pårørendealliansen
Pårørendesenteret

Regjeringsadvokaten Riksadvokaten Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Råd for et aldersvennlig Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Sametinget
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo Senter for omsorgsforskning
Senter for seniorpolitikk
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset Sysselmannen på Svalbard

Unio
Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Utlendingsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA Virke

Yrkesorganisasjonenes S