Høring av forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Høringen gjelder forslag til endring av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Ett sentralt formål med dette høringsnotatet er å evaluere bestemmelsene om egenandelfritak ved behandling på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og psykiatrisk ungdomsteam (PUT). Høringsnotatet inneholder også forslag om at det skal være egenandelsfritak ved første konsultasjon på overgrepsmottak og behandling ved Statens barnehus.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2018

Vår ref.: 18/4007

Høring av forslag til endring av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Departementet ber om merknader til forslagene innen 30. november 2018.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Tone Hobæk (e.f.)
konst. avdelingsdirektør

Anne Wie-Groenhof
fagdirektør

Akademikerne

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Innovasjon Norge

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges forskningsråd

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Personvernnemnda

Pensjonistforbundet

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Unio

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening