Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016

Vår ref.: 15/6301-1

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag til en ny, langsiktig strategi for Altinn. Strategien skulle utarbeides i samråd med berørte offentlige virksomheter og brukergrupper. Den 6. november 2015 leverte Brønnøysundregistrene strategien "Altinn for en ny tid – strategi 2016-2025".

Altinn-løsningen er et sentralt virkemiddel i regjeringens forenklings- og digitaliseringspolitikk. Per desember 2015 er 42 ulike forvaltningsorganer fra ulike sektorer tilknyttet Altinn-samarbeidet. De fleste grupper i samfunnet, enten det er privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner eller offentlige virksomheter bruker Altinn til digital kommunikasjon med forvaltningen. Videre leverer flere titalls IKT- og systemleverandører tjenester til Altinn. Derfor mener Nærings- og fiskeridepartementet at en langsiktig strategi for Altinn må ta hensyn til Altinns interessenter. 

For å få kjennskap til de ulike brukergruppenes behov, kartlegge nærmere virkninger av strategiforslagene og få innspill til hvilke elementer som bør drøftes nærmere, sender Nærings- og fiskeridepartementet Brønnøysundregistrenes forslag til langsiktig strategi for Altinn på alminnelig høring.

Nærings- og fiskeridepartementet presiserer at strategidokumentet slik det nå foreligger (vedlagt), er et forslag fra Brønnøysundregistrene til Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke vært involvert i utarbeidelsen av strategien ut over føringene som ble gitt i oppdragsmandatet. Nærings- og fiskeridepartementet har heller ikke foretatt en grundig vurdering av strategiens innhold eller tatt stilling til de enkelte elementene i strategien.

Parallelt med høringen skal Brønnøysundregistrene fortsette arbeidet med å konkretisere strategien i mer detaljerte styringsdokumenter og utarbeide samfunnsøkonomiske analyser på strategiens områder. 

Om høringen
Nærings- og fiskeridepartementet ber særlig om at høringsinstansene kommenterer følgende:

 1. Hvordan kan Altinn på en best mulig måte samvirke med andre nasjonale felleskomponenter og IKT-systemer?
 2. Hvilket ambisjonsnivå bør Altinn legge seg på med hensyn til fremtidige behov hos brukerne og forvaltningen?
 3. I hvilken grad bør infrastrukturen til Altinn tilgjengeliggjøres for alminnelig bruk for kommunene? På hvilken måte kan kommunene involveres i Altinns styringsstruktur?
 4. Hvordan bør forvaltningen av Altinn innrettes overfor andre offentlige virksomheter slik at det sikres et godt skille mellom Brønnøysundregistrenes roller som forvalter av Altinn-løsningen, konsulent ved tjenesteproduksjon og leverandør av IKT-tjenester?
 5. Hvilke prioriteringer bør forvaltningen gjøre ved innlemmelse av ny funksjonalitet og nye tjenesteeiere eller tjenester?
 6. Hvordan kan Altinn best mulig stimulere til utvikling og innovasjon sammen med IKT-næringen som en åpen plattform? Hva må til for å tilrettelegge Altinn slik at små og store aktører i IKT-leverandørindustrien skal kunne utvikle egne løsninger for offentlig sektor som bygger på, eller integreres mot, Altinn?
 7. Hvilken rolle og ambisjon skal Altinn ha som partner for innovasjon i næringslivet? Hvordan kan en eventuell rolle avgrenses slik at den ikke konkurrerer med private utviklere av IKT-løsninger?
 8. Hvordan skal profileringen av merkevaren Altinn utvikles videre? Bør Altinn være et synlig merkenavn for sluttbrukerne (privatpersoner og virksomheter) eller være "transparent" og integrert i de offentlige virksomhetenes egne løsninger?

Frist for å sende høringssvar er 11. mars 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2466951

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Hovedtrekkene i forslaget

Strategi 2016 - 2025 bygger på visjonen "Altinn - Samspill for et enkelt og effektivt samfunn." Samspillet mellom samarbeidende aktører på mange nivåer er den største suksessfaktoren for Altinn. Strategien skiller mellom samspill i relasjon til tre dimensjoner i Altinn:

 1. Den tekniske infrastrukturen (tjenestene, verktøyene, informasjonsportalen og tilhørende aktiviteter for utvikling, drift og support).
 2. Forvaltningsorganisasjonen (ivaretakelsen av forholdet til virksomhetene som bruker Altinn og leverandørene).
 3. Samarbeidet med andre offentlige virksomheter (pådriverrollen for forenkling og effektivisering for brukere og myndigheter).

Altinn er for alle, men skal ikke være alt for alle. I forslaget til en ny, langsiktig strategi for Altinn konsentrerer Brønnøysundregistrene seg om fire overordnede, strategiske satsingsområder:

 1. Brukerorientering
 2. Støtte til myndighetsutøvelse
 3. Samhandling
 4. Innovasjon og næringsutvikling

Brønnøysundregistrene skal arbeide videre med å detaljere forslag til tiltak for å nå de foreslåtte målsetningene.

Med hilsen                                                                       
Christian Gløersen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Thea Ringstad
                                                                                           rådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-,   likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet  
Helse- og   omsorgsdepartementet
Justis- og   beredskapsdepartementet
Klima- og   miljødepartementet
Kommunal- og   moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet  
Landbruks- og   matdepartementet
Olje- og   energidepartementet
Samferdselsdepartementet  
Utenriksdepartementet  

Arbeids- og   velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne- ungdoms og   familiedirektoratet
Bergen kommune
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Helsedirektoratet
Husbanken
Justervesenet
Konkurransetilsynet
Kulturrådet
Landbruksdirektoratet  
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk pasientskadeerstatning
Oslo kommune
Oljedirektoratet
Patentstyret
Politidirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet  
Skattedirektoratet
Skedsmo kommune
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens innkrevingssentral
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens lånekasse
Statens vegvesen  Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trondheim kommune
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Økokrim

Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
IKT Norge
Hovedorganisasjonen Virke
KS -  Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Medie Norge
Norges Juristforbund  
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk presseforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo  
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Accenture AS
Basefarm AS
Bekk Consulting AS
Bouvet AS
Capgemini AS
Computas AS
Creuna Norge AS
CSC Norge AS
Knowit AS
DNV GL AS
Evry AS
IBM AS
Microsoft Norge AS
More Software Solutions AS
Sopra Steria AS
Visma Consulting AS

 

 

 

       

Kopi:
Statsministerens kontor
Brønnøysundregistrene