HØRING AV GRØNNBOKEN OM EN RAMME FOR EU'S KLIMA OG ENERGIPOLITIKK MOT 2030 I KONTAKTUTVALGET FOR EØS-ENERGI

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2013

Green Paper - A 2030 framework for climate and energy policies COM(2013) 169 final

EU-kommisjonen la den 27.3.2013 frem et konsultasjonsdokument (en Grønnbok) om et 2030 rammeverk for klima og energipolitikken mot 2030 (COM(2013)169 final).

 

Vår ref.:

Green Paper - A 2030 framework for climate and energy policies COM(2013) 169 final

EU-kommisjonen la den 27.3.2013 frem et konsultasjonsdokument (en Grønnbok) om et 2030 rammeverk for klima og energipolitikken mot 2030 (COM(2013)169 final). Alle berørte parter er invitert til å komme med synspunkter til Kommisjonen innen 19. juni d.å. Olje- og energidepartementet (OED) ser det i denne sammenheng som svært nyttig å innhente eventuelle synspunkter, primært på de aspekter som vedrører energi og energipolitikk i denne forbindelse.

En er oppmerksom på at de ulike  representanter i vårt kontaktutvalg vil kunne kommentere gjennom sine respektive europeiske organisasjoner. OED vil denne våren i konsultasjonsperioden samtidig være representert på arenaer hvor det kan være nyttig å ha fått innspill fra kontaktutvalgets medlemmer. Det vil dermed være verdifullt for OED at de aktuelle miljøer med en energidagsorden i Brussel formidler sine synspunkter på de temaer som tas opp i Grønnboken  til OED.

De momenter og innspill vi får inn vil dermed kunne anvendes i forhold til aktuelle møteplasser i EU og EØS-sammenheng. OED vil allerede den 23.-24. april være til stede på det uformelle energirådsmøtet  i Dublin.  Det vil dermed kunne være verdifullt med noen tentative synspunkter allerede før dette.

Vår formelle høringsfrist er imidlertid 4 uker og satt til den 10. mai 2013.

Grønnboken kan lastes ned fra DG Energy’s hjemmeside:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

 

Med vennlig hilsen

 

Johan Vetlesen

avdelingsdirektør

Enhet for internasjonal koordinering

Olje- og energidepartementet

 

 

 

Grønnboken kan lastes ned fra DG Energy’s hjemmeside:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

 

Til toppen