Høring av melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram for GoliatVIND

Olje- og energidepartementet har mottatt melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram for GoliatVIND, et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind på om lag 75 MW utenfor Finnmark. Departementet sender herved melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2024

Vår ref.: 23/2400

Meldingen er et tidlig varsel om planleggingen av prosjektet GoliatVIND, et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind som etter meldingen er planlagt med fem vindturbiner á 15 MW, tilknyttet Goliat FPSO, der Vår Energi er operatør. Planen er at den produserte kraften skal sendes til land ved å utnytte den eksisterende nettilknytningen fra Goliat-installasjonen til fastlandet. Tiltakshaver er GoliatVIND AS, som eies av Source Galileo Norge AS og Odfjell Oceanwind AS, samt det japanske kraftselskapet The Kansai Electric Power Company, Inc.

Meldingen omfatter produksjonsanlegget, med tilhørende internkabler, forankringssystem, samt nettilknytningen til Goliat FPSO og bruken av den eksisterende nettilknytning til land.

Tiltakshaverne har ved brev av 30. mai 2023 søkt om unntak fra åpning av areal for å kunne søke om konsesjon til bygging og drift av GoliatVIND. Departementet har ved brev 29. november 2023 fastslått at det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til søknad om unntak for åpning av areal, og mener søknad om unntak først kan vurderes etter gjennomførte utredninger på bakgrunn av et program fastsatt etter melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram.

Høringssvar skal sendes inn gjennom nettløsningen på regjeringen.no.

Høringsfrist er 31. januar 2024.

 

Med hilsen

Anette Vehus Smedsvig (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Ole Hermansen

                                                                                  seniorrådgiver

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avinor AS

Barne- og familiedepartementet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening (Defo)

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Enova SF

Equinor ASA

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmarkseiendommen

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet region Finnmark

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Greenpeace Norge

Hammerfest El Verk DA

Hammerfest Energi Nett AS

Hammerfest havnevesen

Hammerfest kommune

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystdirektoratet

Kystverket

Kystverket Troms og Finnmark

Landbruks- og matdepartementet

Luftfartstilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Finnmark / Finnmárkku luonddugáhttenlihttu

Norges Fiskarlag

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kystfiskarlag

Norges rederiforbund

Norges televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk ornitologisk forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Oljedirektoratet

Pelagisk Forening

Petroleumstilsynet

Riksantikvaren

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Statnett SF

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Telenor Bedrift AS

Troms Fiskarfylking

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

UNIS - The University Centre in Svalbard

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vest-Finnmark regionråd

Vår Energi ASA

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation