Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

Departementet sender på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen gjelder for de tilfeller det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet i henhold til pasientjournalforskriften § 15. Det foreslås en plikt til å avlevere journalene til den nasjonale ordningen i disse tilfellene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2016

Vår ref.: 16/5082

Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet 

 

Departementet sender på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen gjelder for de tilfeller det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet i henhold til pasientjournalforskriften § 15. Det foreslås en plikt til å avlevere journalene til den nasjonale ordningen i disse tilfellene. I dag overføres disse journalene til fylkesmannen etter pasientjournalforskriften § 15 fjerde ledd.

 

Departementet foreslår at Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for den nasjonale ordningen. Departementet forutsetter at direktoratet inngår avtale med Norsk helsearkiv om den praktiske gjennomføring av ordningen.  

 

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk i høringsløsningen nederst på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse, også institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og eventuelt andre aktører dersom disse ikke står oppført på høringslisten.

 

Frist for å avgi høringssvar er mandag 19. desember 2016.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                         

Anne-Sofie von Düring

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

 

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

 

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

 

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens bymisjon

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

 

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

 

Parat

Parat Helse

Pensjonistforbund

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

 

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksarkivet

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådet for psykisk helse 

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

 

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

 

Virke

 

We Shall Overcome

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)