Høring av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2023

Vår ref.: 22/5614

Høring – NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle på høring.

Regjeringen oppnevnte 18. juni 2021 et utvalg som skulle utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget, ledet av Rode Margrete Hegstad, leverte sin utredning NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle til kunnskapsminister Tonje Brenna 31. oktober 2022. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å redusere barrierer for underrepresenterte grupper i folkehøgskolen, et helhetlig kvalitetssystem og prinsipper for vekst i folkehøgskolen. For en nærmere omtale av utvalgets mandat og sammensetning, se NOU 2022: 16 kapittel 1.

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 30. april 2023.

Departementet ønsker særlig tilbakemelding på folkehøgskolenes samfunnsmandat og folkehøgskolenes rolle i samfunnet.

Departementet ber høringsinstansene belyse eventuelle negative konsekvenser av tiltakene i rapporten.

Kunnskapsdepartementet ønsker at høringsinstansene grupperer tilbakemeldingene etter temaene i kapittel 14 i rapporten. Departementet understreker at hele utredningen er på høring, ikke bare de punktvise forslagene slik de er listet opp i kapittel 2. Det kan også gis innspill av mer generell karakter både til innholdet i det enkelte kapittel og til utredningen i sin helhet.

 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til andre som kan ha interesse av dette, og eventuelt informerer om høringen på sin nettside, i nyhetsbrev, sosiale medier eller liknende. Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen.

Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2951081.         

Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Marius Seljedal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Frøya Plahte Stavem
                                                                                             seniorrådgiver

 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Departementene
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • NOKUT
 • Utdanningsdirektoratet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Friskolenes kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes yrkesforbund
 • Mental helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Sametinget
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unge funksjonshemmede
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Funksjonshemmedes studieforbund
 • Hørselhemmedes landsforbund
 • Norges Handicapforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmedes nettverk
 • Folkehøgskolerådet
 • Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)
 • Folkehøgskoleforbundet (FF)
 • Folkehøgskolene

 • Alle som søkte om godkjenning som folkehøgskole i 2022 for oppstart i 2023:
  • Jappe Ippes Folkehøgskole
  • Sjunkhatten folkehøgskole
  • Røros Folkehøgskole
  • Campus BLÅ Folkehøgskole
  • Dale Oen Folkehøgskole AS
  • Færder folkehøgskole
  • Lyngen Folkehøgskole
  • Rendalen Folkehøyskole
  • MIN (Mestring–Individ–Nærvær) Folkehøyskole