Forsiden

Høring av sluttrapport fra rammeplangruppa for barnehagelærerutdanningen

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring sluttrapporten til rammeplangruppa for barnehagelærerutdanningen med forslag til revidert rammeplan for norsk og samisk barnehagelærerutdanning. Forslagene berører flere områder i rammeplanen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.04.2022

Vår ref.: 21/6558

Høring av sluttrapporten til rammeplangruppen for barnehagelærerutdanningen med forslag til revidert rammeplan for norsk og samisk barnehagelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring sluttrapporten til rammeplangruppen for barnehagelærerutdanningen (BLU) med forslag til revidert rammeplan for norsk og samisk barnehagelærerutdanning (vedlagt). Forslagene berører flere områder i rammeplanen.

Regjeringen satte den 23. september 2020 ned en ekspertgruppe som skulle foreslå endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanning. Kunnskapsdepartementet ga følgende mandat for rammeplangruppens arbeid:
Rammeplangruppen for barnehagelærerutdanning skal foreslå konkrete tekstlige endringer i rammeplan for barnehagelærerutdanning (BLU) og merknader til denne.

Arbeidet skal ikke omfatte endringer i organiseringen i tverrfaglige kunnskapsområder. Forslag til endringene i forskriften må vurderes opp mot formålet med den nye rammeplanen fra 2012.

Endringene skal

 • tydeliggjøre pedagogikkfagets rolle og plass i utdanningen og bidra til      større konsistens i begrepsbruk
 • gi økt mulighet for fleksibilitet i og mellom kunnskapsområdene
 • tydeliggjøre de gjennomgående temaene i utdanningen og hvordan de    kan inngå.

Gruppen skal også vurdere om institusjonene skal kunne studiepoengfeste fagene som inngår i kunnskapsområdene på den enkelte kandidats vitnemål.
Rammegruppen skal legge fram vurderinger for og mot endringene som foreslås.

Rammeplangruppen skal

 • innhente eksempler på aktuelle, gode modeller fra universitets- og høyskolesektoren
 • involvere medlemmene i referansegruppen i sitt arbeid
 • ha en åpen prosess

I e-post av 8. februar 2021 rettet rammeplangruppen en forespørsel til Kunnskapsdepartementet om det også lå til mandatet å foreslå endringer i forskriften for den samiske barnehagelærerutdanningen. Departementet bekreftet 15. februar 2021 at rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning inngår i gruppens mandat.

Rammeplangruppen leverte sin sluttrapport 1. november 2021. Oppsummert er vurderingene og konklusjonene:

1) Gjennomgående tema
Begrepet gjennomgående tema er ikke brukt i forskriften, men dukker opp i merknadene som beskrivelse av pedagogikkens rolle. Videre omtaler både forskriften og de nasjonale retningslinjene ulike tema som skal vektlegges. Rammeplangruppen foreslår å erstatte punktet i §1 i forskriften om vektlegging av økt mangfold, økt andel barn under tre år, flere barn med særskilte behov og flere flerspråklige barn med at utdanningen skal vektlegge en helhetlig pedagogisk tilnærming til lek, omsorg, læring og danning. Dette skal være gjennomgående i alle deler av studiet, herunder i alle kunnskapsområdene. Ønsket fokus på andre og mer tidsaktuelle tematiske satsinger på tvers av fag og kunnskapsområder bør ikke ivaretas i forskrift, men vurderes i forbindelse med nasjonale retningslinjer.

2) Pedagogikkens plass
Rammeplangruppen foreslår en opprydding i bruken av ulike pedagogikkbegrep og en konsekvent bruk av begrepet pedagogikkfaget der det underforstått menes at det er oppgaver som skal ivaretas av ansatte ved institusjonenes pedagogikk-seksjoner. Rammeplangruppen foreslår å gi pedagogikkfaget en sentral og sammenbindende rolle i utdanningen, men fjerner kravet om at det skal inngå i alle kunnskapsområdene.

3) Fleksibilitet i og mellom kunnskapsområder
Rammeplangruppen foreslår at de 20 studiepoengene som i dag er avsatt til å forsterke ett eller to av de seks kunnskapsområdene i norsk BLU, blir helt fristilt for dermed å kunne gi institusjonene økt handlingsrom og fleksibilitet, også til å ivareta lokale forhold og aktuelle tverrgående temaer. Av samme grunn foreslår gruppen at merknadenes angivelse av minste studiepoenggivende enhet på 15 studiepoeng fjernes, og erstattes med en formulering som gir føringer for tverrfaglighet og integrering av teori og praksis.

4) Studiepoeng i fag på kandidatens vitnemål
Rammeplangruppen foreslår at studiepoengene i de enkelte lærerutdanningsfagene kan føres opp på kandidatenes vitnemål. Studiepoengfesting av lærerutdanningsfag skjer allerede ved institusjonene som element i ressursplanleggingen og det vil kunne gi arbeidslivet bedre informasjon om studiets innhold og vil kunne lette kandidatenes muligheter for ulike typer videreutdanning om studiepoeng i fagene framgår av vitnemålet. 

For andre forslag rammeplangruppen har vurdert, vises til gruppas rapport.

Forslaget til ny rammeplan sendes med dette på alminnelig høring med en høringsfrist på tre måneder, til 8. april 2022. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2891519.

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 
Med hilsen 

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Pål Rune Aam
                                                                                         seniorrådgiver

                

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedeparetementet
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Creo
 • Delta
 • Diakonhjemmet Høgskole
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
 • Dysleksi Norge
 • Econa
 • Elevorganisasjonen
 • Espira Gruppen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Fellesrådet for kunstfagene i skolen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for barnehagene
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarets høgskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Haraldsplass diakonale høgskole
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Vest
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Human-Etisk Forbund
 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kanvas
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kulturrådet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lærernes Yrkesforbund
 • MF vitenskapelig høyskole
 • NOKUT
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Naturfagsenteret
 • Naturviterne
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk presseforbund
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nynorsksenteret
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet
 • Oslo Nye Høyskole
 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
 • Politihøgskolen
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Riksrevisjonen
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Redd barna
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Skrivesenteret
 • Spekter
 • Språkrådet
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statsforvalteren i Oslo
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Viken
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinerbarnehagene
 • Stine Sofies stiftelse
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Trygge barnehager AS
 • UHR-lærerutdanning
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Vappusbarnehagene
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund