Høringer

Høring av Statnetts konseptvalgutredning for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

Olje- og energidepartementet sender med dette Statnetts konseptvalgutredning (KVU) «Nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet» datert juni 2023 på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2023

Vår ref.: 23/1430

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er den betydelige økningen i forespørsler om økt kraftforbruk på Sør- og Østlandet. I konseptvalgutredningen beskriver Statnett dagens og fremtidige utfordringer i kraftsystemet på Sør- og Østlandet, og redegjør for ulike konsepter som kan møte utfordringene. Statnett har vurdert tre hovedkonsept:

  1. Ny 420 kV-forbindelser mellom Sørlandet og Grenlandsområdet (Østre korridor).
  2. Havvind fra Sørlige Nordsjø II (fase 2) til Grenlandsområdet som hybridforbindelse.
  3. Forskuttert oppgradering av Telemarksnettet fra 300 til 420 kV.

Statnett anbefaler konsept 1 som innebærer forsterkning av Østre korridor, fra Kristiansandsområdet til Grenlandsområdet. Multiconsult har kvalitetssikret Statnetts konseptvalgutredning. Statnetts KVU-rapport  kan du lese her. Rapporten fra Multiconsult kan du lese her.

Prosessen videre

Etter høringen skal departementet gi en uttalelse om behov og konseptvalg basert på konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen. Departementet vil også innhente en vurdering fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

I konseptvalgutredningen tas det ikke stilling til konkret trasé eller annen arealbruk. Departementets uttalelse vil avgrense seg til overordnede prinsipielle spørsmål, behovsvurderingen og valg av konsept.

Når departementet har avgitt sin uttalelse til konseptvalgutredningen, kan Statnett gå videre med prosjektet og konsesjonssøke konkrete nettløsninger, etter forutgående melding og konsekvensutredning der lovverket krever dette. Statnett skal i den sammenheng utrede konkrete trasévalg og plassering av alle elektriske anlegg av betydning for arealbruk, miljø og samfunn. Meldinger og konsesjonssøknader underlegges en bred offentlig høring der alle interesserte får mulighet til å uttale seg.

Høringsfrist

Innspill til Statnetts konseptvalgutredning og den eksterne kvalitetssikringen sendes Olje‑ og energidepartementet innen 15. oktober 2023. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen i bunnen av denne siden. 

Med hilsen

 

Laila Berge (e.f.)                                                     Andreas Andersen

avdelingsdirektør                                                   seniorrådgiver

Kommuner  

Arendal kommune

Bamble kommune

Birkenes kommune

Bygland kommune

Drangedal kommune

Evje og Hornnes kommune

Froland kommune

Gjerstad kommune

Iveland kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Lillesand kommune

Nissedal kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Risør kommune

Skien kommune

Tvedestand kommune

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Åmli kommune

 

Fylkeskommuner

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

 

Statsforvalter

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

 

Nasjonale myndigheter

Alle departementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fiskeridirektoratet

Kystverket

Miljødirektoratet

Riksantikvaren

 

Nettselskap

DE Nett AS

Glitre nett  AS

Hærøya Nett AS

Lede AS

 

Andre

3b fiberglas

Arendal havn

Arendals fosskompani

Bane Nor

Bulk, NO1 utilities

Distriktsenergi

Den norske turistforening

EL & IT Forbundet

Fiven

Fornybar Norge

Frier Vest

Greenpeace

Grenlandssamarbeidet

Havforskningsinstituttet

Hydro energi

Hærøya industripark

Industri Energi

Ineos Bamble

Inovyn Norge

Kragerø Energi

KS Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Morrow batteries

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norcem AS

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og fiskeriforbund

Norges Miljøvernforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk ornitologisk forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Otra kraft

Samfunnsbedriftene

Statkraft

Telenor Norge AS

Telia Norge AS

Vest-telemark kraftlag

WWF Norge AS

Yara

Zero Emission Resource Organization AS

Å energi