Høring - dekning av arbeidsreise for veldedig eller allmennyttig institusjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/845 SA KjL/GHL

23.2.2000


Skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeid utføres for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeid utføres for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 26. mai 2000.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen


Jørgen Winsnes e.f.
lovrådgiver

Kjersti Lund
rådgiver


Vedlegg