Høring - Distriktskommisjonens utredning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2005

 

Høringsuttalelser jf. vedlagt adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2771-4 MAG

14.10.2004

Distriktskommisjonen ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon av 7. februar 2003 og arbeidet er gjengitt i NOU 2004:19 ”Livskraftige distrikter og regioner – rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk” . Jeg fikk overrakt utredningen 12. oktober 2004.

Distriktskommisjonen har foretatt en gjennomgang av helheten i dagens distrikts- og regionalpolitikk, det vil si av både ”bred” og ”smal” statlig politikk, som har betydning for bosetting og regional utvikling. Distriktskommisjonen har bygd på arbeidet til Effektuvalget (NOU 2004:2 Effekter og effektivitet – Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål).

Distriktskommisjonen blir sendt på en bred høring med to høringsfrister. Dette for å sikre at høringsinnspillene blir ivaretatt i forbindelse med behandlingen av to viktige saker i regjeringen. Distriktskommisjonen har i sin utredning lagt vekt på helhetsperspektivet, bl. a med fokus på styringssystemenes betydning for å føre en helhetlig og geografisk differensiert politikk. Det er allerede lagt et tidsløp for videre vurdering av det regionale folkevalgte nivået. Regionalt folkevalgt nivå ble senest drøftet i St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå. I neste stortingsperiode skal det gjennomføres en forskningsbasert evaluering av fylkeskommunen. Dette tidsløpet er lagt til grunn for høring på dette temaet i forbindelse med Distriktskommisjonens utredning. Det settes en høringsfrist på 12 måneder for tema som er knyttet til fremtidig fylkes- og kommunestruktur, oppgavefordeling og maktfordeling/regionalisering. Vi ber om innspill innen 14. oktober 2005.

Oppfølging av andre tema som Distriktskommisjonen omtaler i sin utredning, vil bli fulgt opp i kommende stortingsmelding om regionalpolitikken våren 2005. Denne stortingsmeldingen vil bl.a. omfatte en vurdering av fylkeskommunens nye rolle som regional utviklingsaktør. Meldingen vil drøfte helheten i dagens distrikts- og regionalpolitikk. For disse temaer det satt en høringsfrist på 3 måneder,med 14. januar 2005 som svarfrist.

Det er ikke lagt opp til egen høring mot departementene på Distriktskommisjonens utredning, men departementene blir bedt om å vurdere utredningen i forbindelse med innspill til ny stortingsmelding om regionalpolitikken.

I tilegg til ordinær høring, vil det bli arrangert dialogseminarer med lokalt og regionalt folkevalgte i november. Distriktskommisjonens utredning blir ett tema på disse seminarene. Det legges også opp til et høringsseminar med utvalgte forskere med ulik fagbakgrunn på nyåret.

Med hilsen

Erna Solberg

Vedlegg:

NOU 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner – Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk

Høringsinstanser

Type institusjon

Institusjon:

Arbeidsliv

Akademikerne

Arbeidsliv

Bedriftsforbundet

Arbeidsliv

LO

Arbeidsliv

NAVO

Arbeidsliv

NHO

Arbeidsliv

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Arbeidsliv

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Bransjeforbund

Finansnæringens hovedorganisasjon

Bransjeforbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Bransjeforbund

Handels- og servicenæringenes hovedorganisasjon

Bransjeforbund

IKT-Norge

Bransjeforbund

Kystfiskarlaget

Bransjeforbund

Norges Bondelag

Bransjeforbund

Norges Fiskarlag

Bransjeforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Bransjeforbund

Norges Rederiforbund

Bransjeforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FoU

Arbeidsforskningsinstituttet

FoU

FAFO

FoU

Fridtjof Nansens Institutt

FoU

Institutt for samfunnsforskning

FoU

NIBR

FoU

NIFU STEP

FoU

NILF

FoU

NORUT Samfunnsforskning

FoU

NOVA

FoU

SIFO

FoU

SINTEF Teknologiledelse

FoU

SNF

FoU

TØI

FoU-reg

Agderforskning

FoU-reg

Møreforsking

FoU-reg

Nordlandsforskning

FoU-reg

Nord-Trøndelagsforskning

FoU-reg

NORUT Finnmark

FoU-reg

Rogalandsforskning

FoU-reg

Telemarksforsking Bø

FoU-reg

Telemarksforsking Notodden

FoU-reg

Vestlandsforsking

FoU-reg

Østfoldforskning

FoU-reg

Østlandsforskning

Frivillige organisasjoner

Elevorganisasjonen i Norge

Frivillige organisasjoner

Kystens ungdomslag

Frivillige organisasjoner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Frivillige organisasjoner

Natur og Ungdom

Frivillige organisasjoner

Noregs Ungdomslag

Frivillige organisasjoner

Norsk Folkehjelp, Sanitet og ungdomsutvalg

Frivillige organisasjoner

Norsk Studentunioin

Frivillige organisasjoner

Norske 4H

Kommunesektor

Fylkeskommunene og Oslo kommune

Kommunesektor

Kommunene

Kommunesektor

KS

Politiske partier

De politiske partiene

U&H

Universitetene

U&H

Vitenskapelige og statlige høgskoler

Underliggende etat

Fylkesmennene

Underliggende etat

Statens landbruksforvaltning

Underliggende etat

Luftfartstilsynet

Underliggende etat

Kystdirektoratet

Underliggende etat

Direktoratet for naturforvaltning

Underliggende etat

Arbeidsdirektoratet

Underliggende etat

Fiskeridirektoratet

Underliggende etat

Jernbaneverket

Underliggende etat

Husbanken

Underliggende etat

Læringssenteret

Underliggende etat

NVE

Underliggende etat

Oljedirektoratet

Underliggende etat

Post- og teletilsynet

Underliggende etat

Rikskonsertene

Underliggende etat

Riksteateret

Underliggende etat

Sjøfartsdirektoratet

Underliggende etat

Staten vegvesen, Vegdirektoratet

Underliggende etat

Jernbaneverket

Underliggende etat

Reindriftsforvaltningen

Virkemiddelaktør

Forskningsrådet

Virkemiddelaktør

Innovasjon Norge

Virkemiddelaktør

SIVA

Øvrige

Norges Bank

Øvrige

Sametinget

Øvrige

SSB

Høringsuttalelser

Alle uttalelsene er publisert i PDF-format.
Mange kommuner har sluttet seg til uttalelsen til KS i det enkelte fylke

Oversikt over KS fylkesvise uttalelser (siden eksisterer ikke lenger)