Høring - Eiendomsregistrering på Svalbard

I dag gjelder Svalbardloven § 25 for eiendomsregistrering på Svalbard. Etter matrikkellova er denne bestemmelsen forutsatt opphevet og erstattet med regler fastsatt med hjemmel i matrikkellova. Departementet foreslår med dette tilpasningsregler slik at matrikkellova kan settes i kraft for Svalbard som forutsatt. Tilpasningene gjelder først og fremst regler om hvem som skal være lokal matrikkelmyndighet. Departementet foreslår i praksis en videreføring av dagens ordning for eiendomsoppmåling på Svalbard. Det innebærer at Longyearbyen lokalstyre forblir lokal matrikkelmyndighet i Longyearbyen og Sysselmesteren forblir matrikkelmyndighet for øvrige områder på Svalbard. Reglene foreslås i form av en ny forskrift om eiendomsregistrering på Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.09.2021

Vår ref.: 20/6830

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ordningen for eiendomsregistrering på Svalbard på alminnelig høring.

Frist for å sende inn eventuelle merknader er 7. september 2021.

I dag gjelder Svalbardloven § 25 for eiendomsregistrering på Svalbard. Etter matrikkellova er denne bestemmelsen forutsatt opphevet og erstattet med regler fastsatt med hjemmel i matrikkellova. I høringen foreslår vi tilpasningsregler for eiendomsregistrering på Svalbard slik at matrikkellova kan settes i kraft for Svalbard som forutsatt.

Se forslag til regler i vedlagt høringsnotat.

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne høringssiden: www.regjeringen.no/id2847998 Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt på listen. Høringssvar skal sendes inn digitalt via høringssiden. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på høringssiden.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om forslaget kan rettes til fagdirektør Dag Høgvard (e-post dh@kmd.dep.no, telefon 22 24 59 17).

 

Med hilsen

 

Veslemøy Faafeng (e.f.)

utredningsleder

 

 

Dag Høgvard

fagdirektør

Departementene

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Høgskulen på Vestlandet
Kartverket
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk polarinstitutt
Riksantikvaren
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Avinor AS
Finans Norge
Geoforum
Kings Bay AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Svalbard næringsforening
Telenor Svalbard AS
Trust Arktikugol
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)