Høring - endring av flytteforskriften § 1-5

Høringsfrist fredag 23. august 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1843 FM KSj

21.06.2002

  1. Bakgrunn

Forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring (flytteforskriften) gir i § 1-5 regler om dekning av utgifter ved flytting av forsikringen til annet forsikringsselskap eller pensjonskasse. Etter § 1-5 første ledd kan avgivende forsikringsselskap eller pensjonskasse ” beregne et rimelig gebyr til dekning av utgifter ved overføringen.” Bestemmelsens fjerde ledd lyder:

Gebyret kan under ingen omstendighet settes høyere enn 200,- ved flytting av en individuell kontrakt eller 5.000,- ved flytting av en kollektiv kontrakt. Beløpet inkluderer ikke kostnader ved eventuell helsebedømmelse.”

Kredittilsynet har fått forelagt en sak fra to livsforsikringsselskaper vedrørende flytting av en kollektiv pensjonsforsikring mellom selskapene. Det har i saken oppstått spørsmål om hva som skal anses som en ”kontrakt” etter forskriftens § 1-5 fjerde ledd i forhold til maksimalsatsen for gebyr ved flytting av kollektiv pensjonsforsikring.

Det er opplyst at den konkrete forsikringen av praktiske og systemmessige årsaker ble opprettet under tre avtalenummer, med til sammen over 100 undergrupper.

Det avgivende selskap har opplyst at hver undergruppe juridisk og praktisk er en enkeltavtale. Hver undergruppe er således ifølge avgivende selskap en selvstendig ordning. Beslutningen om å flytte tilligger den enkelte undergruppe, som således har hatt anledning til å flytte én og én. Videre er hver undergruppe organisert med eget kontosystem, hvor det holdes oversikt over overskuddsfordeling, premiereserver, tilleggsavsetninger, kursreserver etc, og hvor det i samsvar med kontoføringsforskriften blir sendt kontoutskrift til hver av undergruppene.

Det er opplyst at det for avgivende selskap har vært visse arbeidsmessige besparelser ved å ha mange like ordninger, men at dette ikke rokker ved det forhold at hver undergruppe er en selvstendig ordning.

Da forsikringen ble flyttet til annet selskap, beregnet avgivende selskap derfor flyttegebyr for hver av de over 100 undergruppene.

Mottakende selskap har på sin side anført at det ikke kan kreves flyttegebyr for flere enn tre kontrakter. Dette tilsvarer det antall avtalenummer som ordningen har vært etablert med i avgivende selskap. Det foreligger også kun tre undertegnede avtaler mellom det avgivende selskap og kunden. En ”kontrakt” må i forhold til flytteforskriften § 1-5 fjerde ledd anses å være en avtale som er inngått med kunden og undertegnet av begge parter. Det anføres videre at det avgivende selskap ikke har belastet fulle kontraktskostnader på den enkelte undergruppe. Dette tilsier også at avgivende selskap ikke kan belaste fullt flyttegebyr på den enkelte undergruppe.

  1. Departementets vurdering

Flytteforskriften § 1-5 fjerde ledd gir ingen nærmere definisjon av hva som skal anses som en ”kontrakt” i forhold til maksimalsatsen for gebyr ved flytting av en kollektiv pensjonsforsikring. Ovennevnte sak viser at det er behov for en presisering av forskriften på dette punktet.

Problemstillingen vil hovedsakelig være aktuell i situasjoner hvor kollektiv pensjonsforsikring etableres av flere foretak i et konsern, eller av foretak som inngår i en samarbeidsorganisasjon for arbeidsgivere.

Etter departementets syn er det viktig at flyttegebyrene ikke utformes slik at de kan virke som en hindring for kundens rett til å flytte. På den annen side bør det ikke være slik at reelle flyttekostnader i avgivende selskap skal måtte belastes gjenværende kunder fordi flere juridiske enheter av en eller annen årsak i fellesskap har inngått en og samme forsikringsavtale med selskapet, eller flere forsikringsavtaler på grunn av et nært forhold mellom forsikringstakerne er registrert på ett og samme avtalenummer i selskapet.

Departementet antar på denne bakgrunn at den maksimale gebyrsatsen på kr 5.000,- ved flytting av en kollektiv pensjonsforsikringskontrakt bør gjelde i forhold til hver enkelt juridisk enhet, når disse enhetene har adgang til å flytte hver for seg. Dette siste forhold må være sentralt. På denne måten vil det ikke være avgjørende i forhold til beregning av flyttegebyret om en kollektiv avtale som omfatter flere juridiske enheter er registrert i forsikringsselskapet med én eller flere avtaler. Departementet viser til at forskriften setter en maksimalsats for gebyret. En vil imidlertid peke på at situasjonen kan stille seg annerledes dersom likelydende avtaler er inngått for alle de juridiske enhetene, og det i kontrakten er fastsatt at flytting eller kontraktsendring bare kan skje for alle juridiske enheter samtidig.

Departementet foreslår etter dette at flytteforskriften § 1-5 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:

Dersom en kollektiv pensjonsforsikringsavtale omfatter flere juridiske enheter, som kan flytte hver for seg uavhengig av om andre juridiske enheter flytter sine kontrakter, skal den maksimale gebyrsats gjelde for hver av disse. Hvis imidlertid likelydende avtale er inngått for flere juridiske enheter - herunder for flere eller alle juridiske enheter i et konsern - og det i avtalen er fastslått at flytting eller kontraktsendring bare kan skje for alle disse juridiske enhetene samtidig, regnes flyttingen som flytting av én kontrakt.”

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen fredag 23. august 2002. Høringsuttalelser som overskrider to sider bes i tillegg sendt elektronisk.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart

Kredittilsynet

VEDLEGG