Høring - forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ tjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny bestemmelse i politiloven som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2020