Høringer

Høring – endringer i dagpengeforskriften (gjennomføring av konvensjon om trygdekoordinering med Storbritannia)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet for å gjennomføre konvensjon om trygdekoordinering mellom Storbritannia og EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.12.2023

Vår ref.: 23/3970

Konvensjon om trygdekoordinering mellom Storbritannia og EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge ble undertegnet 30. juni 2023. Konvensjonen er basert på trygdekoordineringsbestemmelsene i handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia som i stor grad bygger på bestemmelsene i trygdeforordningen og den tilhørende gjennomføringsforordningen. I Prop. 5 LS (2023-2024) foreslår departementet endringer i folketrygdloven for å gjennomføre trygdekoordineringskonvensjonen med Storbritannia. Proposisjonen er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen. Lovendringene skal etter planen trer i kraft fra 1. januar 2024.

I tillegg til lovendringene, kreves det også endringer i dagpengeforskriften for å gjennomføre konvensjonens regler om sammenlegging og beregning av arbeidsløshetsytelser. I dette høringsnotatet foreslår departementet nødvendige endringer i dagpengeforskriften kapittel 7 og 13.

De foreslåtte forskriftsendringene skal tre i kraft på samme tid som endringene i folketrygdloven, og det er derfor nødvendig med en kortere høringsfrist enn vanlig.

Frist for å sende inn høringssvar er 18. desember 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde 

avdelingsdirektør                                              Stefanie Pettersen 

                                                                              utredningsleder 

Departementene

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Sámediggi – Sametinget

Trygderetten

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)