Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betaling for nasjonale e-helseløsninger mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om standarder og nasjonale e-helseløsninger. Departementet foreslår, på bakgrunn av evaluering av prismodellene og vekst i kostnader til forvaltning og drift av løsningene, endringer i beløpene som virksomheter skal betale for de fire nasjonale e-helseløsningene; helsenettet med grunndata og helseID, e-resept, kjernejournal og helsenorge.no. Samlet er kostnadsveksten fra 2023 til 2024 anslått til 170 mill. kroner. Forslaget innebærer en økning i betalingen fra 2023 til 2024 på totalt 64,5 mill. kroner for regionale helseforetak og 83,6 mill. kroner for kommunene, før prisjustering. Forslagene til endring i betaling er basert på tallgrunnlaget fra Norsk helsenett SF, evalueringen av prismodellene, vurderingen fra det tekniske beregningsutvalget for nasjonale e-helseløsninger og drøftinger i Nasjonalt e-helseråd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2023

Vår ref.: 23/3277

Høring - endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betaling for nasjonale e-helseløsninger mv.)

Helse- og omsorgsepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om standarder og nasjonale e-helseløsninger med høringsfrist 10. november 2023.

Departementet foreslår, på bakgrunn av evaluering av prismodellene og vekst i kostnader til forvaltning og drift, endringer i beløpene som virksomheter skal betale for de fire nasjonale e-helseløsningene; helsenettet med grunndata og helseID, e-resept, kjernejournal og helsenorge.no. Samlet er kostnadsveksten fra 2023 til 2024 anslått til 170 mill. kroner. Forslag til endringsforskrift inneholder tall før prisjustering, og beløpene vil derfor bli prisjustert før forskriften fastsettes.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

 

Med hilsen

 

Geir Helgeland (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Kari Steig

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Bioteknologirådet
Datatilsynet
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Kreftregisteret
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

ACOS AS
Aleris
Alliance Healthcare Norge AS
A-medi AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Betanien sykehus
Betanien hospital
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Colosseumklinikken Medisinsk senter
Delta
Den norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet sykehus
DIPS ASA
Dr. Dropin
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Frambu
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Haraldsplass diakonale sykehus
Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
IKT Norge
Infodoc
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustrien
LHL
Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens Hospital
Medi3
Medicus
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Osteopatforbund
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Prima Omsorg
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
SINTEF Helse
Solli Distriktspsykiatriske senter
Sykehuset Oslo Øst
Spekter
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tannleger i privat sektor
Tyrili
Unio
Unilabs
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)