Høringer

Høring – endringer i forskrift om stønad til enslig mor eller far (behandling av personopplysninger om den andre forelderen mv.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om stønad til enslig mor eller far

Status: På høring

Høringsfrist: 11.12.2023

Vår ref.: 23/3765

Forslaget innebærer en videreføring av den midlertidige bestemmelsen som regulerer Arbeids- og velferdsetatens adgang til å behandle personopplysninger om andre familiemedlemmer enn den som søker om stønad til enslig mor eller far. Den midlertidige bestemmelsen utløper 31. desember 2023, og høringsfristen settes derfor til seks uker.

Frist for å sende inn høringssvar er 11. desember 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde 

avdelingsdirektør                                            Stefanie Pettersen 

                                                                           utredningsleder 

Departementene

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforeningen

Foreningen 2 Foreldre

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk rådgivning for kvinner

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mannsforum

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Sametinget

Trygderetten

UNIO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)