Høring - endringer i grenseloven mv., ny forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) mv. og nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av flypassasjerinformasjon (PNR-opplysninger)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til ny grenseforskrift, samt forslag til enkelte endringer i grenseloven, politiregisterloven, utlendingsloven og utlendingsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.06.2021